Ordførerens info uke 31

27 jul

Det har vært en fantastisk flott uke med temperaturer over 30 grader. I helgen ble «Råkvåg Anno 1930» arrangert, med svært mange besøkende. Forestillingen med Hans Rotmos «Flyktningelosen» var utrolig gøy, og det er bare å glede seg til neste år. Stor takk til Stjørna Teaterlag – og alle de andre som bidro til utrolig flotte dager i Råkvåg!

I forrige møte i styringsgruppen for ny skole ble følgende punkt behandlet: Det blir etablert et areal nær heisen som vil være adkomstareal for rullestolbrukere. Det er avsatt et eget rom for rullestolbrukere – der det kan skiftes rullestol og der rullestolene kan lades. Det legges fast dekke med gummi rundt alle lekeapparater, slik at det er mulig å komme med rullestol helt inntil. Det etableres to eller tre bussholdeplasser med mulighet for trinnfri adkomst fra bakdør på bussen. Videre ønsker vi at Rissa videregående skole kommer inn i biblioteket, og følgende legges inn dersom Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtar det: Et ekstra areal på 20 m2 i biblioteket, og det etableres et areal på 50 m2 i kjeller for nærlager. Rissa videregående skole bidrar med 40 % stilling i biblioteket. Vi ser også på muligheter for å kunne etablere tannlege i kjeller. Gravearbeidet til nyskolen starter i september.

Alle kan komme med innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 fram til 1. september. I forslaget som ligger ute står det blant annet: Vekst i befolkning og økt verdiskaping er et overordnet mål for Rissa kommune, og kommunen som organisasjon kan, i samarbeid med innbyggerne, bidra til å nå dette målet. Etter en bred prosess settes samfunnsfeltene i prioritert rekkefølge: 1. «Verdiskaping, næringsutvikling og landbruk» med «Samferdsel og off. transport». 2. «Botilbud i sentrum, bygder og grender» med «Stedsutvikling og kulturell bevaring». 3. Resten av samfunnsfeltene inklusive “Befolkningsvekst” og “Kommunale tjenester”. Grunnen til at verdiskaping kommer først, er at alle samfunn, grupper og personer trenger økonomiske ressurser for overlevelse og utvikling. Når det gjelder samferdsel, så vurderes den å være særlig viktig på Fosen. Dette fordi det kan være store avstander, til dels lange reisetider og rimelig høye transportkostnader. Innbyggernes refleksjon i bygdekafeer og i lukkede fora synes også å støtte opp omkring viktigheten av arbeid og samferdsel.

I uke 29 presenterte vi kommunens gode resultat på kommunebarometeret. Ser vi på tallmaterialet bak, er det spesielt på skole, helse- og omsorg og økonomi de store forbedringene har kommet. De ansatte i kommunen gjør en utrolig flott jobb!