Ordførerens info uke 49

1 des

Mandag var det møte med arkitekten som jobber med ny hall (Rissahallen). Tirsdag var vi på stortinget og møtte representanter fra helsekomiteen i forbindelse med Hysnes.

Tirsdag bevilget Sør-Trøndelag fylkeskommune 7,3 millioner til nybygget ved Museet Kystens Arv. Det betyr at det nye museet til 52 millioner – og et bruttoareal er 1658 m2 – nå er fullfinansiert.

Det er utrolig mange som har gjort en innsats siden 2007 for at denne saken endelig skulle komme i mål! Rett etter jul vil det bli detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entreprise, valg av entreprenør skal skje før sommerferien 2015 – med oppstart bygging rett etter sommerferien. Det er planlagt byggetid ut 2016 og innredning av utstilling frem til sommeren 2017.

I tillegg bevilget fylkeskommunen 2,5 millioner til kulturdelen ved nye Åsly skole. Pengene skal brukes på kulturdelen; kultursalen, biblioteket og bandrommet og reduksjon av totalkostnadene. Kultursalen på nye Åsly vil få et amfi med plass til 250 personer, og totalt over 400 personer dersom foldeveggen heves, og med scenen midt i rommet.

Onsdag møtte vi riksantikvaren i Oslo i forbindelse med veien på Stadsbygd. De gav oss et halmstrå for å beholde foretrukket trase 1A – dersom den legges bedre ned i terrenget – slik at den ikke blir så synlig. Vi får nå et meklingsmøte med fylkesmannen. Endelig avgjørelsesmyndighet – dersom vi ikke når fram i meklingsmøtet – er kommunaldepartementet med Jan Tore Sanner.

Onsdag var det også eiermøte i Fosen Nett og Rådsmøte i Rissa Kraftlag. Begge gikk videre med planene om felles nettselskap – Fosen Nett. Lorif hadde medlemsmøte; med foredrag av blant andre Sintef, NTNU og NorYards, samt status på kommunestruktur. Lorif har i den forbindelse laget en uttalelse som konkluderer med: – I industrisammenheng er det vanskelig å finne argumenter for at ikke Leksvik og Rissa kommune skal bli én kommune så snart som mulig.

Torsdag var det formannskapsmøte med budsjett for 2015. Rådmannens innstilling ble vedtatt, med noen endringer på Helse/Omsorg. Vedtak: Det planlegges og prosjekteres bygging av nytt omsorgssenter med 40 omsorgsboliger på Stadsbygd. Det forutsettes at byggingen skjer i privat /ideell/offentlig regi. Dette vurderes av styringsgruppa. Styringsgruppe for utbygging Stadsbygd vedtas i kommunestyret i desember. Dette vurderes bygd på eksisterende tomt. Dette medfører i så fall at dagens beboere må flyttes til Rissa fra 01.09.2015 og returnere til Stadsbygd når nytt omsorgssenter står ferdig. Dette er lagt inn i driftsbudsjettet for 2015, og utgjør en kostnadsreduksjon pålydende totalt kr 680.000,-, inkludert FDV kostnader på kr 175.000,-. Det er i tillegg satt av kr 1.500.000,- i investeringsbudsjettet for prosjektering av denne utbyggingen. Råkvåg drives videre nøyaktig som i dag. Det garanteres for at antall årsverk (21,4) beholdes, antall institusjonsplasser (16) beholdes og at inntektssystemet beholdes. Råkvåg legesenter og legedekningen beholdes som i dag. I mange år har Råkvåg blitt drevet som aldersheim, og ved også ved å endre boformen til aldersheim unngår vi sykehjemsforskriftens krav til ekstra bemanning – og tilsyn. Aktivitørene på Stadsbygd sone og Råkvåg sone beholdes. Budsjettet behandles endelig i kommunestyret tirsdag 9/12. Torsdag var det også internt møte i styringsgruppen for kommunereformen.

Fredag var det møte med Multiconsult i forbindelse med satsingen i Vikingbase Havbruk.

Lørdag var det tenning av julegrana, og søndag var KORissa med på NRKs salmemaraton.

Mandag er det møte med Trondheim Havn – for å diskutere mulig framtidig samarbeid. Rissa Utvikling har styremøte med 3 søknader om støtte, presentasjon av Guri Kunna og budsjett 2015.

I neste uke blir det grendamøter 2/12 (Stadbygd Samfunnshus), 3/12 (Vågen, Råkvåg) og 4/12 (Rissa vgs) der vi håper flest mulig møter opp for å jobbe med/diskutere følgende saker: kommunereform, framtidas helse og omsorg og pågående planarbeid. Møtene starter kl 18.00.

Fredag er det ekstra styremøte i Fosen Regionråd (Åfjord), der Fosen Regionråds utredning om Kommunestruktur skal behandles.

  • Ole Jørgen Haaverstad

    Hvorfor går Rissa kommune inn for søndre trase når faginnstansene går inn for nordre alternativ??????
    Riksantikvarens svar er å tolke som nei til søndre trasevalg fordi denne veien ikke kan skjules.