Ordførerens info uke 7

9 feb

Da har vi vært i gjennom ei vindfull helg. Mandag for en uke siden var det styremøte i Rissa Utvikling, der vi vedtok å sette inn en ny million i Rissa Invest A/S. Sammen med Stadsbygd Sparebank og Rissa Kraftlag – som gjør det samme – vil Rissa Invest totalt ha mottatt 6 millioner; som vil kunne brukes som egenkapital, og således generere ca 24 millioner til investeringer i næringslivet i Rissa.

Tirsdag var det enhetsbesøk hos NAV. Et spennende møte, der de ansatte fortalte om de spennende oppgavene de holdt på med, men også utfordringer enheten ser framover. Vi hadde også et møte i styringsgruppa som jobber med «den gode barnehage- og skoleeier»-programmet.

Onsdag var det møte i styringsgruppen for nybygg oppfølgingstjenesten. Byggene er godt i gang, og vil stå ferdig i oktober og november i år. Vi gikk gjennom leieavtaler og økonomi, og ser at vi kan gå litt ned på månedlig husleie. Det er også møte i styringsgruppa for Hysnes Helsefort. Et alternativ vi vil jobber med framover, er at Helsefortet videreføres med bevilgninger fra helseforetakene direkte.

Torsdag var det et særdeles godt og spennende møte mellom formannskapene i Rissa-Leksvik, der vi fikk positive signaler om at Leksvik vil si noe om sitt retningsvalg i løpet av februar. Vi jobbet sammen i grupper der vi jobbet med hvordan en intensjonsavtale kunne se ut; gitt at Rissa og Leksvik slår seg sammen.

Torsdag var det også et formannskapsmøte der vi bevilget 40.000 til oppsetting av invasjons-monumentet ALDRI GLEMME (baugen av POL III) i Hasselvika, og der vi ba administrasjonen jobbe videre med et flerårig opplegg for tilskudd til IL Fjellørnen og løypemaskin.

Torsdag kveld var det møte i styringsgruppa for omdømmeprosjektet, der vi diskuterte hvordan vi skal jobbe framover.

Mandag er det en runde på stortinget for å diskutere flere aktuelle saker. Tirsdag er det kommunestyremøte. Saker til behandling er: budsjettkorrigeringer, slik at budsjettet for 2015 blir så korrekt som mulig fra starten av, kommunereformen: vedtak etter at utredningen for en kommune på Fosen er klar. Dette er også en drøftingssak. Reguleringsplan fylkesveg 717 Reinsgrenda – Bradden må opp igjen for ny sluttbehandling. Sist ble det bare gjort et utsettelsesforslag. Sluttbehandling av reguleringsplan Hårberg hyttefelt, en sak om regionalt næringsfond Fosen, Matinnovasjon i offentlig sektor – RissaMat, og iverksetting av forsøk med interkommunal barnevernvakt.  Hovedtema på møtet blir integrering av flyktninger i Rissa kommune. Vi får en drøftingssak om barnevernet på Fosen, og orientering om regnskap 2014, ny Åsly skole og nybygg oppfølgingstjenesten. 2 interpellasjoner skal også besvares, en om Fosenvegene AS – og en om konsesjonsloven.

Onsdag og torsdag er det KS-konferanse (Kommunenes sentralforbund), der hele formannskapet deltar torsdag. Blant det vi skal se på er utfordringer for kommunesektoren, tariffoppgjøret 2015 og status på kommunereformen i Sør-Trøndelag.

Fredag er det styremøte i Trondheimsregionen i Orkdal. Tema er regional planstrategi, strategisk næringsplan, logistikk-knutepunkt, kutt i NRK Trøndelag og profilering av Trondheimsregionen.