Ordførerens info uke 13

23 mar

Forrige uke var det avslutnings-konferanse i Kysten er klar på mandag, møte i Kyst-Norge på og møte om sildemuseum i Råkvåg på tirsdag. Onsdag var det generalforsamling i Lorif, der de vedtok å bli et forum for industrien i hele Fosen – Fosen Industriforum. Denne gangen var det også spennende foredrag, der blant annet Innovasjon Norge fortalte om ny ordning for etablerertilskudd.

Innovasjon

Torsdag var det møte i kommunestyret, der Reguleringsplan fv 715 Osavatnet – Rødsjøsvingen ble enstemmig vedtatt. Investeringsmidler som ikke ble brukt i 2014 ble overført til 2015, ønske fra Rissa Utvikling om å gå inn med en million til Rissa Invest AS ble innvilget. Muligheter og utfordringer og næringsarbeid i lys av kommunereformen ble drøftet. To interpellasjoner ble besvart, om konsesjonsloven og lærlinger. Det er klausul i alle byggekontraktene vi nå har om bruk av lærlinger.

Hovedpunktet i kommunestyret var naturlig nok intensjonsavtale mellom Leksvik og Rissa. Begge kommunestyrene vedtok intensjonsavtalen – enstemmig – som gir et godt grunnlag for det videre arbeidet. Til neste kommunestyremøte skal vi sammen med Leksvik jobbe med videre tidsplan og opplegg; innbyggerundersøkelsen i april/mai, møteplan for fellesmøter kommunene i mellom, folkeavstemming – og dato for endelig vedtak (er det nåværende eller nytt kommunestyre som fatter vedtaket?) etc. Et forslag om å forskuttere deler av dette arbeidet – uten Leksvik – ble nedstemt. For rett etter kommunestyremøtene dro vi til Steinkjer, for å diskutere nettopp dette; intensjonsavtalen vedtatt – hva gjør vi nå? Det ble to flotte dager – med lett tone og gode diskusjoner, og der ett av formålene var å bli bedre kjent med hverandre. Litt medieoppmerksomhet får vi også, i og med at vi ligger først i løypa i Trøndelag.

RL

Oppgavemeldingen kom også fredag, og det er positivt at regjeringen vil styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt og ansvar til kommunene. Innbyggerne, næringslivet og frivilligheten rammes av at lokalpolitikerne og kommunene i dag ikke har helhetlig ansvar for utviklingen av lokalsamfunn. Av oppgaver som foreslås er blant annet tannhelse, rehabilitering, DPS, boligtilskudd, frivillighetssentralene, utmarksforvaltning, lokal nærings- og samfunnsutvikling, motorferdsel i utmark, plan- og bygningsloven, tilskudd til nærings- og miljøtiltak og sivile politioppgaver.

Det er mange flotte arrangement på kulturfronten for tida. En Baryton og Tre Tenorer i Hasselvika kirke søndag. Lørdag var det premiere på «Back to the 50s» med Rissa Ungdomslag. Flott forestilling – der mange nye talent imponerer. Forestillingene går fram til lørdag.

Denne uken er det årsmøte i Rissahallen på mandag, idrettsrådet tirsdag. Tirsdag er det også møte i styringsgruppa for kommunereform, elevrådssamling om kommunereform, og workshop på Stadsbygda om omsorgssenteret. Onsdag besøker vi kulturavdelinga – og det er møte i styringsgruppa for ny hall/gymsal.

Torsdag er det et kort formannskapsmøte, der vi skal drøfte veien videre i kommunereformen, en gjennomgang av innbyggerundersøkelsen 2014 – samt en drøfting rundt tiltak i arbeidsmiljøet. 2 saker er også på sakslista: bygdeboknemnda og utvikling av del av en eiendom på 3,2 mål i Åsly byggefelt. Innstillingen går på at vi selger eiendommen til boligformål til en eiendomsutvikler.

Boligfelt

Ellers begynner nyskolen å komme opp fra bakkenivå, og skal stå klar til nytt skoleår i 2016.

skole10