Ordførerens info uke 14

30 mar

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Idédugnad om nytt omsorgssenter på Stadsbygda, formannskapsmøte om tidsplanen videre i kommunereformen og elevrådsmøte – også den om kommunereformen.

Forrige mandag var det årsmøte i Rissahallen – som for øvrig har 25-årsjubileum i år. Her ble det vedtatt at Rissahallen kan stå for utbygging av en såkalt basishall med rom for Rissa skytterlag, dersom Rissa kommune og Rissahallen kommer til enighet om en akseptabel driftsavtale.

RissaHallen

Tirsdag var det årsmøte i idrettsrådet og møte i styringsgruppa for kommunereformen.

Samme dag hadde vi også en fin samling med elevrådsrepresentantene fra ungdomstrinnet ved de tre 1-10 skolene våre i dag. 19 elevrådsrepresentanter var samlet for å drøfte en mulig sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner; og hva det kan ha å si for ungdommene i vår kommune. Ungdommene jobbet i grupper som var satt sammen på tvers av skolene. Generelt kan en si at ungdommene ikke ser mørkt på en sammenslåing mellom de to kommunene, men de peker på at det er viktig at alle bygdene i den nye kommunen blir tatt vare på. Det er positiv holdning til å legge en ny videregående skole til Vanvikan, hvis det skulle bli aktuelt. Det vil bidra sterkt til at ungdomsmiljøene i de ulike delene av kommunen sveises sammen. Det er en forutsetning at skoleskyssen kjører korteste vei fra de områdene som ligger lengst unna Vanvikan. For eksempel fra Råkvåg må skoleskyssen til Vanvikan gå over Haugsdalen og den nye veien over Kråkmo. Det blir for langt å kjøre ytre vei om Fevåg. Ungdommene var opptatt av at ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp» opprettholdes, selv om kommunen blir større i utstrekning.

ElevR

Alle ble utfordret til å komme med forslag på navn til den nye kommunen. Det navnet som fikk størst tilslutning, var Ytre Trondheim. Sør-Fosen kunne også være aktuelt for flere.

Tirsdag kveld var det idedugnad på Stadsbygda om nytt omsorgssenter. Mange gode innspill og kommentarer ble notert, både om hvordan kan et nytt omsorgssenter være med og berike Stadsbygd sentrum og hva et omsorgssenter bør inneholde.

Onsdag var det enhetsbesøk på kulturavdelinga – og det var møte i styringsgruppa for ny hall/gymsal, der driftsavtale ble diskutert.

Torsdag var det et kort formannskapsmøte, der vi drøftet veien videre i kommunereformen. Formannskapet innstiller på at det i mai avholdes innbygger-undersøkelse, at det foretas rådgivende folkeavstemming samtidig som kommunevalget i september – og at sittende (dagens) kommunestyre gjør endelig vedtak om sammenslåing i slutten av september. Det ble også besluttet at en eiendom på 3,2 mål i Åsly byggefelt selges til en eiendomsutvikler for boligformål. Innbyggerundersøkelsen for 2014 ble gjennomgått og drøftet. Den legges på kommunens hjemmeside.

Der ligger også varsel om oppstart av reguleringsarbeid for utvikling av eiendommen Åsheim på Stadsbygd – til boligformål. Det planlegges for 10 boenheter.

RegPlan