Ordførerens info uke 16

13 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Gründercamp på Rissa videregående, kommunestyremøte og møte i Rissa utvikling.

Forrige uke var det tirsdag og onsdag Kommunalpolitisk toppmøte og ordfører-konferanse i Oslo – med stort fokus på framtida. Når oljeinntektene halveres fram mot 2030, vil det komme nytt næringsliv som erstatter dette; det vil derfor være viktig å satse på utdanning og forskning. Vi får store endringer i både næringsliv og det offentlige. Som Gahr Støre sa det: Det eneste som vil være konstant framover – er at vi vil være i konstant endring.

KS2

Torsdag og fredag var det en spennende Gründercamp for Rissa videregående skole – med tema: kommunereform. Elevene jobbet godt og hadde mange gode tanker om hva som er viktig å tenke på om vi slår oss sammen med Leksvik. Et tema de er opptatt av, og allerede har over 2000 sett filmen som ble laget fra campen.

https://www.facebook.com/video.php?v=799134910134635&pnref=story

GrunderCamp2

Torsdag kveld var det møte med Fevåg Aktivum – som jobber med bolyst i området. Tema som ble diskutert var tomter, båtplasser, fiber, mobil, rasteplass, infoskilt og mange andre spennende tema. Flott tiltak!

Fredag hadde vi internt planleggingsmøte om nyveien Stadsbygd kirke – Vemundstad. Departementet kommer på befaring 23. april. Fredag ettermiddag var det arbeidsmøte i byen om Hysnes Helsefort.

Lørdag og søndag var det russerevy; «Jordnær lykkerus(s)».

Mandag møter vi Helse Midt om Hysnes. Vi jobber med plan A som er å beholde Helsefortet mest mulig likt dagens, men med en endret finansieringsmodell.

Mandag er det også styremøte i Rissa Utvikling. Der behandler vi regnskapet for 2014 – med et overskudd på 437.000. Vi behandler Årsmeldinga, som også i år er fullstappet med aktiviteter som Rissa Utvikling var med på i 2014. Rissa Utvikling delte i fjor ut 3.750.000,- kroner til 53 ulike prosjekt/selskap/nyetableringer fra kommunalt næringsfond.

RUtv

Det er særdeles positivt at så mange får støtte, og den er nok avgjørende for mange av de 121 nyetablerte bedrifter/selskap kommunen har fått bare de 2 siste åra. Til dette styremøte er det sendt inn 10 søknader om støtte – på til sammen nesten 1,7 millioner.

Tirsdag er det Frokostmøte på Itab med mange spennende tema på programmet, og møte med idrettsrådet på kvelden.

Frokost4

Onsdag er det ledermøte i Rissa kommune. Torsdag er det kommunestyremøte – der vi skal behandle regnskap for 2014 – med et overskudd på 4.650.000,- kroner. I årsmeldinga finner vi at utviklingen i driftsinntekter i forhold til driftsutgifter hatt en betydelig forbedring de siste årene. Det er også viktig da finansinntekter (Aksjer Trønderenergi etc.) har hatt en negativ utvikling.

Drift

En sak der innstillingen går på at Rissa kommune ønsker å realisere bygging av basishall inkludert anlegg for klatring og miniatyrskytterbane, skal behandles. Reguleringsplan for fv 717 Reinsgrenda – Bradden kommer opp igjen. Innstillinga går på å godkjenne planen, men at Rissa kommune skal gis anledning til å delta i beslutningen om hvilke delstrekninger og/eller konkrete tiltak som skal prioriteres for gjennomføring før prosjektering starter. Vi har en sak om Nordre Fosen vannområde, og ellers skal vi drøfte hvordan vi får mest mulig nytte av samarbeidet i Trondheimsregionen og Fosen Regionråd. Ellers skal tidsplanen  frem til endelig vedtak om sammenslåing mellom Rissa kommune og Leksvik kommune vedtas. Innstillingen går på folkeavstemning i september.

Tidsplan

Fredag er det møte i Trondheimsregionen på Stjørdal. Her er det uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2027, årsmelding 2014, kommunereformen – der hver enkelt kommune orienterer om status og rullering av strategisk næringsplan – som står på agendaen.