Ordførerens info uke 19

4 mai

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Robert Eriksson besøkte NorYards, Seniorcamp, innbyggerundersøkelse og veteranmarkering fredag.

Tirsdag var det formannskapsmøte, der vi tildelte «Metusalemfestivalen 2015» midler til festivalen i Rissa og Leksvik som arrangeres 5.-6. september. Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen vil bli avholdt i tidsrommet 04.05–18.05.15.

innbygg

Vi søker KLP om midler til et arbeidsmiljøprosjekt. Arbeidsmiljø og nærvær er nå et fast punkt på agendaen for møtene i Formannskapet. Vi vedtok adressenavn på 27 aktuelle veier.

Veinavn

Vi diskuterte hvordan vi best ivaretar frivillighet og aktiviteter i forbindelse med ny skole, bygg som blir ledige når brannstasjon etc. flytter inn i nytt bygg. Det er innstilt på at gammelskolen skal rives i sin helhet. Kulturavdelinga ble bedt om å se nærmere på hvordan aula i ny-skolen kan drives for å få størst mulig aktivitet.

Vi drøftet hvordan vi kan få mer ut av vårt engasjement i Trondheimsregionen og Fosen Regionråd. Samferdselssaker ble brukt som eksempel. Vi satte ned et utvalg med 2 politikere, administrasjon og Rissa Utvikling som får i oppdrag å jobbe kontinuerlig og langsiktig med innspill til regionrådene.

Onsdag er det arbeidsmøte på Stjørdal om «Den gode barnehage- og skoleeier». Et meget godt program, der vi har jobbet mye med opplæring og årshjul for politikerne i neste periode.

Torsdag besøkte arbeidsminister Robert Eriksson NorYards Fosen. Et godt møte, der ledelsen på en god måte la fram problemstillingen. Mange oppsigelser, samtidig som det er kontrakt på skip til over 700 millioner. Ministeren lovte ikke noe over bordet, men sa han tok med seg innspillene for å se på om ting kan gjøres på en mer smidig måte. Samtidig ønsker vi NorYards lykke til i arbeidet med å fylle perioden frem til BN 92 kommer med nye oppdrag. Vi har svært stor tro på framtida til hjørnestensbedriften vår.

RobertE3

Torsdag var det også møte med Opplysningsvesenets fond (OVF), der temaet var overtagelse av Stadsbygd Prestegård. OVF var positive, og det vil framover bli en diskusjon om pris og betingelser for at Stiftelsen Stadsbygd Prestegård skal kunne overta.

Mandag kommer Sør-Trøndelag fylkeskommune til Rissa. De skal utarbeide en strategi for fylkeskommunens samferdselsaktiviteter på/til/fra Fosen, og ønsker å komme i tettere dialog om utformingen av denne; avklare forventninger til hva «Fosen-strategien» vil omfatte og gjennomgå hva den enkelte kommune anser som de mest sentrale samferdselsutfordringer internt i kommunen, internt på Fosen og til/fra Fosenregionen.

Mandag 4. mai kl 18-20 er det SENIORCAMP i Skaugdal Grendahus. Seniorer inviteres til arbeidsmøte om kommunereform og sammenslåing. Her blir det informasjon, arbeid i grupper og åpen refleksjon. Det er Eldrerådet og Rissa kommune som inviterer.

Tirsdag er det møte i arbeidsutvalget i Fosen Regionråd, og tirsdag svarer vi på spørsmål om kommunereform/sammenslåing på nettet til Fosna-Folket.

Onsdag og torsdag er det eierkonferanse i FosenKraft i Kristiansund. Det vi skal jobbe med er blant annet mål og hvordan vi best rigger Fosenkraft for framtida.

Fredag 8.mai er det veteranmarkering 2015 i Nidarosdomen, med påfølgende utdeling av utmerkelser og bespisning i Erkebispegården – som jeg vil delta på. Programmet i Nidarosdomen starter kl 18.30. Samme dag er det også minnemarkering i Ørland Kultursenter som starter kl. 17.00.