Ordførerens info uke 24

8 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Kommunestyremøte på torsdag med mange viktige saker; eiendomsskatt, omsorgssenter på Stadsbygd og bosetting av flyktninger.

I forrige uke kom den triste beskjeden om at Statkraft har besluttet ikke å investere på Fosen. Får håpe siste ord ikke er sagt i den saken. Detter er et viktig prosjekt for hele Regionen.

Mandag var det møte i kontrollutvalget og besøk av en delegasjon fra Melhus kommune, Stiftelsen Halten, møte med båtlaget Rødskjæl og styremøte i Rissa Utvikling på mandag. I møtet til Rissa Utvikling behandlet vi mange gode søknader – som fikk støtte. Tirsdag var det møte i arbeidsutvalget til Fosen Regionråd, HOM og FAU Åsly. Onsdag var det møte i arbeidsgruppa til Hysnes Helsefort, ASU-møte og allmøte på helse. Torsdag var det møte i hovedutvalg for kultur og oppvekst (HOK) og generalforsamling i Fosenkraft.

Fredag var det markering på Bakstein, med utdeling av diplom med tittelen «årets mest attraktive friluftsområde». Over 180 møtte opp på flott friluftskonsert i strålende sol. Og Hanna Marie Salbubæk Engvik fikk velfortjent takk for alt hun har gjort for Bakstein.

Bakstein

I kommende uke starter vi med studietur til Edinburgh med KS/KLP. Tema her er blant annet kommunestruktur, oppgavefordeling og innovasjon i kommunal sektor.

Onsdag er det skipsdåp for BN 84 Boa Jarl. Noryards hadde i uken som var en stor internasjonal lansering av sitt nye offshoreskip-konsept sammen med Wärtsilä og Boa – på Norshipping.

NorYards6

Torsdag er det kommunestyremøte. Her er det mange spennende saker. I saken om budsjettkorrigeringer, innstiller formannskapet på at de kommunale enhetene i 2015 skal få økning på til sammen kr 4.150.000,- og at næringslivet igjennom å ta bort eiendomsskatten på verker og bruk – slipper å betale inn 1.235.000,- til høsten. I innstillingen ligger det at kommunestyret opphever eiendomsskattevedtak av 14.10.2008, og dermed vedtar å fjerne all eiendomsskatt i Rissa kommune.

Stadsbygd omsorgssenter er neste sak, som går på å gjøre nødvendige avklaringer om blant annet lokalisering og entrepriseform. Det innstilles på at det nåværende Stadsbygd eldresenter legges ut for salg med overdragelse når det nye omsorgssenteret står klart, lokalisering for Stadsbygd omsorgssenter blir på tomt som er markert på kartet, at entrepriseform for bygget blir OPS (offentlig/privat samarbeid) og at omsorgssenteret skal være et flerbruksbygg.

Omsorgssenter

Neste sak er å behandle en tilleggs-anmodning om å bosette flere flyktninger i 2015 og 2016. Innstillingen går på å øke bosettingen med 4 flyktninger i 2015 og 4 flyktninger i 2016 – det samme som administrasjonen har anbefalt.

Neste sak på programmet er digital døgnåpen forvaltning. Innføringen starter før ferien, og vi vil få en klart bedre nett-system utover høsten. Prosjektleder Eirin Folde, som har gjort en kjempeflott jobb med dette prosjektet, vil orientere.

Neste sak er organisering og drift av kulturdelen i nye Åsly skole. Dette flotte nye bygget en gylden mulighet til å tenke innovativt og nyskapende med tanke på innhold og flerbruk, og innstillingen går på å lage et forprosjekt – og sette ned ei styringsgruppe som jobber videre med dette. Kompetansen på booking, management, sceneteknikk og administrasjon besittes allerede av kultursektoren, og det vil være hensiktsmessig å benytte seg av denne kompetansen.

Vi har også en sak der det innstilles på at vi gir kommunal garanti om erosjonssikring i Prestelva, slik at blant annet Itab Industrier AS skal kunne oppføre et tilbygg på ca 2000 m2.

Gjennomføring av rådgivende folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen, der innstillinga går på å spørre innbyggerne følgende spørsmål: Skal Rissa kommune og Leksvik kommune sammen etablere ny kommune? Og til slutt en sak om at kulturskolene på Fosen ønsker å etablere en Talent Lab for spesielt motiverte og talentfulle elever ved kulturskolene.

Fredag er det styremøte og årsmøte i Fosen Regionråd, med blant annet digital døgnåpen forvaltning, status rundt kommunereformen, samarbeidsløsningene i «kjølvannet» av kommunereformdebatten, Fosenstrategi på samferdsel. Det blir «work-shop» sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune Fosenstrategien 18. august.

Fosenstrategi

  • Husmann

    Vindkraftutbyggingen hadde ikke tilført Rissa noe økonomisk gevinst. Utstyr produsert i utlandet, mange utenlandske arbeidere, kort anleggstid, få arbeidsplasser under drift. Kun Åfjord som hadde tjent stort på dette. Mye unik uberørt natur hadde blitt rasert for evig tid, kraftgata utover Stjørnfjella er et stygt inngrep, bl.a. gjennom flere hyttefelt.