Ordførerens info uke 30

20 jul

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: «Råkvåg anno 1930», boligtomter og flere båtplasser i Fevåg.

Vi har som overordnet mål at vi til enhver tid skal ha tilgjengelige boligtomter i alle deler av kommunen. I Rissa sentrum jobbes for tiden med flere boligfelt. Når det gjelder Malenaaunet (Nord Berge Nord) organiserer grunneierne seg i et utbyggingsselskap. Rissa kommune vil utføre supplerende grunnundersøkelser nå i høst. Dette feltet vil være byggeklart til våren 2016. Kommunen har vedtatt å forskuttere geoteknikk og planlegging. Når det gjelder Årnsetlunden (Mot Botn nedenfor Arneberg) vil arkeologiske undersøkelser bli utført rett etter sommerferien. En ny runde med geoteknisk undersøkelser vil også foregå i høst. Grunneier ønsker å samarbeide med Rissa kommune for å klargjøre feltet, og vi regner med at dette blir en privat utbygging.

Årnsetlunden

På Høgåsmyra (nord for Årnset boligfelt) er det også planer om nytt boligfelt. Her ønsker grunneier at Rissa kommune regulerer området, og det kan gjøres raskt.

I Fevågområdet planlegges det en betydelig regulering (vesentlig fritidsformål) av områder fra Vestvikan til  Frengen (Fevåg og Frengen Utvikling SA). Rissa Kommune hadde møte med selskapet 17. juni, og kommunen bidrar nå med å skissere utvidelse av Fevåg havn for minst 140 båtplasser. Norconsult har utarbeidet en rapport med forhøying av Nordre molo.

Når det gjelder Råkvåg havn, vil Rissa kommune søke om overtakelse av havnebassenget ved Notholmen. Signal gitt fra Kystverket tilsier at de vil gi fra seg rettighetene her, slik at det kan startes opp planlegging av en større småbåthavn her. Som nevnt forrige uke er det tidligere utredet to alternativer her. (Rapport fra Norconsult). Så vel geotekniske forhold samt gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser tilsier at mudring/utdyping av Indre havn er uaktuell i større omfang. Rissa Kommune vil ha infomøte i Råkvåg like over ferien.

Rissa kommune har skiftet ut gammel bru ved Sæterlia i Alsethmarka og bygd ny bru i strekkmetall (Leverandør: Skanska AS). Prisen kom på ca 1,3 mill.

alsetbru

Ellers går vi i gang med en større utbygging på avløpssektoren: Vi er i gang med prosjektering og anbudsbeskrivelse for bygging av nytt kloakkrenseanlegg (RA1 Kvithyll). Alt kloakkvann fra Føll-Leira- Rissa sentrum-Uddu og Kvithylla skal føres til nytt renseanlegg før dyputslipp utenfor Sørmoloen.

På stadsbygda er grunnundersøkelser i gang for sikring av Prestelva (Trinn-2). Rapport fra NVE med tiltaksplan foreligger før nyttår. Forhåpentligvis blir det oppstart av sikringsarbeider våren 2016.

Til helgen er det duket for «Råkvåg anno 1930», hvor man kan mimre om de gode, gamle dagene i sildefiskets storhetstid – med landnotkast og sildkoking og friluftsteater med Stjørna Teaterlag.

Anno-2015