Ordførerens info uke 37

7 sep

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: kommunestyremøte med mange spennende saker. Reguleringsplan for Vikingbase godkjent.

Mandag var det møte i styringsgruppen for nybygg oppfølgingstjenesten. Fremdriftsplan ble gjennomgått, og det blir overtakelse av Helsetunet 1. oktober og overtakelse Berge nord ca 18. november.

Mandag var det også møte i Rissa Utvikling. Første fase av prosjektet «På rett spor» avsluttes etter en meget vellykket satsing med gode resultater. Støtte ble gitt til lærlingeordningen ved NorYards Fosen, slik at de 8 lærlingene bedriften har i dag + 6 nye lærlinger viderefører sin utdannelse ved bedriften. 8 søknader om næringsfond ble behandlet. Det satt av penger til å bygge opp og organisere Rissa skadefellingslag.

Onsdag var det fylkesmannskonferanse. Torsdag var det møte i kommunestyret. Der vedtok vi en sak som sier at vi skal utrede både renovering og nybygging av Mælan skole og Stadsbygd skole. Tomtespørsmål må også vurderes når det gjelder nybygg.

skoler

Det legges fram forslag til prosess for utredningsarbeidet til behandling i kommunestyret i oktober 2015. Styringsgruppe skal bestå av ordfører, en representant fra HOK, en representant fra HLTM og rådmann i tillegg til nødvendig fagkompetanse. Minst en representant skal være fra opposisjonen.

Trafikksikkerhetsplanen for 2014 – 2026 ble revidert.

Reguleringsplan for Kvithyll næringsområde (Vikingbase) ble vedtatt. Veldig positivt at planene for dette store området er ferdig. Da gjenstår det å fylle det opp med næring, produksjonshaller og arbeidsplasser.

Vikingbase33

I saken «Høring – mandat for ferjeanbud 2019» sa vi enstemmig at Rissa kommune slutter seg til høringsuttalelsen «Mandat for ferjeanbud – 2019» fra Fosen Regionråd. Ørland kommune sluttet seg ikke til den felles, balanserte uttalelsen fra Fosen, og det ble i klare ordelag sagt i møtet hva vi mener om det. De hadde laget en egen uttalelse, med en rekke fordyrende forbedringer på Brekstad – Valset. Hovedsambandet Flakk – Rørvik var ikke nevnt med ett ord. Arbeidsmetoden til Ørlendingene er kritikkverdig – og svært ødeleggende for samarbeidet på Fosen.

Så ga vi en uttalelse til Finansdepartementet angående høringsnotat om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Vi mente at det fortsatt skal være mulig for den enkelte kommune å innføre eiendomsskatt på verker og bruk. Det er en viktig sak for lokaldemokratiet. Men vi sa at loven burde endres slik at det ikke er lov til å kreve eiendomsskatt av produksjonsutstyr på industrianlegg.

Til slutt hadde vi en gjennomgang på kommunesammenslåingsprosessen. Det ble igjen påpekt at selv om vi har ganske stor gjeld (545 millioner netto), så har vi også 242 millioner på fond/konto. I tillegg til det vi eier i Trønderenergi (ca 500 millioner) og Fosenkraft.

Fredag var det møte med MIST, Noris og Helsefortet. Fortsatt stor tro på å videreføre Hysnes Helsefort.

Mandag er det møte i styringsgruppa for Stadsbygd omsorgssenter, eldrerådet og Marine Harvest.

Tirsdag arrangerer næringslivet i Trondheimsregionen «Manifestasjon 2015».

Onsdag er det møte med pensjonistforeninga i Sørfjorden og møte om bru over Trondheimsfjorden. Torsdag er det møte med AtB og medlemsmøte i Fosen Industriforum. Fredag er det møte på Kystens arv om nytt kystkulturmuseum. Lørdag er det Bygdas dag på Stadsbygda og kretsmesterskap i jolleseiling. Ellers er arbeidet med grunnboring på Malenaaune i gang igjen, og grunneierne følges tett opp for å hjelpe til med å få til dette store byggefeltet nær sentrum.

Malena2