Ordførerens info uke 45

2 nov

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Full trøkk på videreføring av verftet og Hysnes, samt formannskapsmøte i kommende uke.

Det jobbes for fullt med videre drift ved verftet, og vi er optimistisk med hensyn på å få dette til. 5,6 % av arbeidsstyrken i Rissa er nå helt ledige, og det vil bety svært mye for de ansatte, lokalmiljøet og kommunen å få dette på plass. Det jobbes godt på mange nivå for å få dette på plass.

Fredag fikk vi brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet om at de «godkjenner traséalternativ 1B fra Stadsbygd kirke mot Skyåsen. Dette innebærer at innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge». Kommunaldepartementet har gått flere runder med Kulturdepatementet/Riksantikvaren, men så lenge de holder fast ved at alternativ 1A vil «medføre alvorlig forringelse av nasjonale kulturminneverdier», har dette til slutt veid tyngre enn vårt kommunestyrevedtak. Det er heller ingen ankemuligheter på dette vedtaket, slik at kommunestyrets ønske dessverre ikke ble hørt.

Stadsbygdvei

Samferdselsdepartementet derimot har lagt avgjørende vekt på de lokale interessene i saken, og støttet kommunestyrets vedtak om traséalternativ 1A. Men det hjalp ikke. Fokus nå er å få fortgang på veibygginga. Vi vil så fort som mulig ta kontakt med de som blir sterkest berørt av avgjørelsen om trasé 1B, slik at de kommer i dialog med veieier. Riksantikvaren har tidligere lovt at eventuelle fornminner som blir avdekket på trasevalg 1B ikke vil stoppe prosjektet. Det betyr at vårt prosjekt i Fosenvegene til ca 360 millioner nå gjennomføres.

Tirsdag var det eiermøte i Trønderenergi, der de ga oss en statusrapport på vindkraftutbyggingen på Fosen. De ga uttrykk for at de har stor tro på at det nå blir realisert.

Vind

Tirsdag møttes ordførerne i videregående-kommunene på Fosen for å diskutere ferdig felles høringsuttalelse om skolebruksplan 4 fra samtlige Fosenkommuner. Den ble sendt fredag. Her ble det lagt til grunn at vi sammen skal jobbe videre med tilbudsstruktur/ samarbeidsstruktur skolene i mellom i tida framover. Det blir spennende å se om vi klarer å enes om dette.

Vi deltok på høring hos Helsekomiteen på torsdag, der vi redegjorde for hvorfor dette viktige forskningslaboratoriet bør videreføres. Forsker ved det medisinske fakultet ved NTNU, Marius Fimland, la fram saken på en meget god måte.

Hysnes33

Torsdag informerte vi også næringsminister Monica Mæland om status og muligheter for å få til ny drift ved verftet. Ministeren var svært positiv. Torsdag kveld var det årsmøte i Rissa Bondelag.

Fredag var det møte i Trondheimsregionen, der samferdsel og kommunestruktur var blant temaene. Det jobbes for å få til et rimeligst og best mulig kollektivtrafikktilbud mellom Trondheim og de andre kommunene. I dag koster det 27 kroner for buss Rissa-Trondheim.

Buss

Denne uken er det mandag møte med Helseminister Bent Høie om Hysnes Helsefort. Tirsdag er det formannskapsmøte med følgende saker: salg av næringsareal i Hasselvika sentrum, salg av tomt for konsentrert småhusbebyggelse i Årnseth og risiko – og sårbarhetsanalyse for Rissa 2016-2026. Følgende orienteringssaker: drift og vedlikehold av kulturdelen ved nye Åsly skole og budsjett 2016 og Økonomi – og handlingsplan 2016-2019. Vi har også følgende drøftingssaker: kommunesammenslåing, arbeidsmiljøsatsing og strategi på vannforsyning.

Det er også AU-møte i Fosen Regionråd og møte med Leksvik kommune i Vanvikan. Onsdag og torsdag er det KS-samling på Røros.