Ordførerens info uke 47

16 nov

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Over 500 snart i arbeid på Fosen Yard, som også har tatt over verftet. Mange vedtak i kommunestyremøtet forrige uke.

Mandag var det møte med Hysnes Helsefort og møte med innovasjon Norge/fylkes-kommunen for å få til et omstillings- og utviklingsprosjekt for næringslivet i Rissa. Det var også et godt samarbeidsmøte med Leksvik om kvelden.

Tirsdag var det kommunestyremøte, der det ble bestemt at fellesnemnda til Rissa/Leksvik nå skal forberede og ferdigstille søknad om sammenslåing, planlegge og gjennomføre prosess for å avklare navn på ny kommune – og innstille på hvordan kommunestyret i ny kommune skal se ut. I tillegg ba kommunestyret i Leksvik om at fellesnemnda skal klarlegge strukturene i den nye kommunen innenfor sentrale områder som for eksempel helse, omsorg og oppvekst. Leksvik kommunestyre droppet vedtaket om å utrede fylkestilhørighet med bakgrunn i den positive prosessen som nå foregår mellom fylkeskommunene om sammenslåing.

Det ble vedtatt at gamle Åsly skole skal rives i sin helhet, og det ble satt av 10 millioner til dette. Det ble vedtatt å bosette 20 flyktninger i 2017, mens kommunestyret ønsker å avvente situasjonen før de sier noe om antall for 2018 og 2019. Rådmannens forslag til budsjett for 2016 og økonomi- og handlingsplan 2016-2019 ble lagt fram. Dette skal vedtas i neste kommunestyremøte, 10. desember.

Tirsdag ettermiddag var det møte sammen med Jan Tore Sanner i Næringsforeningen i Trondheimsregionen der kommunereformen var tema. Rissa og Leksvik har kommet lengst i dette arbeidet i Trøndelag.

Jan T Ove

Onsdag var det møtedag i Oslo, der asylsaken var et hett tema i spontanspørretimen. Det var møte med Bent Høie om Hysnes Helsefort. Departementet holder fast ved at Helsefortet ikke skal få midler direkte over statsbudsjettet, slik at vi er nødt til å jobbe med alternativ finansiering framover.

Bent Storting

Onsdag kveld overtok verftet (Fosen Yard AS) selskapet Fosen Mek. Holding som eier eiendommen til verftet. Fosen Invest AS (med Rissa kommune som garantist) eier derved ikke lenger noe i verfts-eiendommen. Feste- og leieavtale for havnebassenget og utrustningskaien ble signert. Leieavtalen går fram til utgangen av 2023. Kommunen går inn med 2 millioner kroner i aksjekapital i Fosen Yard AS som del i dugnaden for videre drift av verftet. MS Spitsbergen er allerede på plass i dokken ved verftet, og arbeidet vil om kort tid være i gang for fullt.

Torsdag var det møter om prosjektet Åsly aktivgrend og vårt engasjement i KystNorge. Styringsgruppa for omsorgsenter på Stadsbygd hadde også møte. I tiden framover vil det bli mye involvering av ansatte, brukere, kommunale enheter og pårørende, samt folkemøter for å arbeide med funksjonsprogrammet. Dette skal være ferdig til mars, og i april starter anbudskonkurransen. Bygget skal stå ferdig juni-2018. Kommunen har nå kjøpt deler av den tomta omsorgsenteret er tenkt plassert.

Fredag var det styremøte i Fosen Regionråd i Råkvåg.

FosenRegRåd

Budsjett 2016 ble vedtatt. Søknad om støtte på kroner 500.000 til videre arbeid med prosjektet «Trondheimsfjordbrua» ble enstemmig vedtatt. Dette er et historisk vedtak, og det jobbes godt for å få på plass selskapet som skal jobbe med prosjektet.

Bru trf

Det blir også orientert om Digital døgnåpen forvaltning. Her er digital barnehagesøknad på plass, og nye områder som starter opp nå er: SFO-søknad, skjenkebevilling, kulturskoleplass, motorferdsel i utmark, norskkurs og søknad på omsorgsbolig. Jeg ble gjenvalgt som leder i Fosen Regionråd for perioden 2015-17.

I kommende uke står følgende på programmet: møte med Idrettskretsen i Sør-Trøndelag på mandag, møte i administrasjonsutvalget (ASU) med saker som arbeidsmiljøsatsning og arbeidsgiverpolitikk på tirsdag, onsdag er det offisiell overtagelse av omsorgsboliger i bofellesskapet «Bergeekra» på Berge Nord, torsdag er det møte med vegvesenet om trafikkavvikling ved stenging av fv 715 ved Osavatnet.

Torsdag er det også møte i Rissa Utvikling. Budsjett 2016 Rissa Utvikling KF vil bli behandlet, det samme med budsjett 2016 for bruk av næringsfond/RDA-midler. Her er totalt budsjett kr. 6.360.000, hvorav kr. 1.800.000 foreslås  avsatt til transportstøtte. Det er kommet inn 5 søknader til næringsfondet.