Ordførerens info uke 14

4 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Godt møte i fellesnemnda, møte med Jan Tore Sanner og overtagelse av nye Rissa Brann- og Ambulansestasjon.

Forrige uke var det styremøte i KulturCompagniet på onsdag. Tom Model Alte er tilsatt som daglig leder, og vi jobbet med planene for det nye selskapet.

Torsdag var det formannskapsmøte. Sak om å kjøpe eiendom i Hybo, gbnr 132/67 ble nedstemt med begrunnelse i at kommunen primært ønsker å selge eiendom – ikke kjøpe mer.

Hybo

Søknader om serverings – og skjenkebevilling Fellini Restaurant & Pub 1 AS og Landnota Bar & Spiseri AS ble innvilget. Vi hadde også to drøftingssaker om alkoholpolitikk og arbeidsmiljø. Sykefraværet 3 første måneder i år viser klar nedgang i forhold til samme tid i fjor. Det er gledelig.

FSK2016

Torsdag var det også møte i fellesnemnda. Mandat for omstillingsprogram for nærings- og arbeidslivet ble vedtatt. Det samme med kommunikasjonsplan og omdømmeprosjekt for Indre Fosen kommune. Ved utgangen av 2016 vil vi ha utarbeidet forslag til visjon og verdier for Indre Fosen kommune med grunnlag i bred involvering av ansatte og innbyggere.

Felles planstrategi for Leksvik og Rissa kommuner ble vedtatt. Det blir viktig framover å samkjøre planene inn i den nye kommunen. Søknad om samferdselstøtte ble vedtatt med følgende prioritering: 1. Fylkesveien over Kråkmo, 2. bredbåndutbygging i Rissa kommune og Leksvik kommune, 3. Prosjektering nytt anløp for hurtigbåt, og 4. Prosjektering bru over Trondheimsfjorden. Det var også gruppearbeid om profil til videregående skole i Vanvikan.

Felles

Fredag var det forberedelsesmøte for 5 folkemøter i april, der tema er: ny kommune, kommuneplanens arealdel, ROS-analyse (beredskap) og boligpolitikk. Møtene er 5/4 Skaugdalen, 13/4 Råkvåg, 14/4 Stadsbygd, 19/4 Rissa sentrum og 20/4 Hasselvika. Møtestart 19.00.

Fredag var det også møte i administrasjonsutvalget (ASU), der vi jobbet med retningslinjer for oppfølging av langtidssykefravær, revidering av rutine for samarbeidsmøtet og revisjon av lønnspolitiske retningslinjer for Rissa kommune.

I kommende uke er det styremøte i Rissa Utvikling på mandag. Her behandles årsmelding og regnskap 2015 (med et overskudd på kr. 294.870,-). Det er kommet inn 4 søknader på RDA/Næringsfond. En sak går på at tildeling av RDA-midler skal halveres for 2016, og en orienteringssak om KystNorge og Perler på en snor.

Mandag er det også generalforsamling i Fosen Industriforum og møte i arbeidsgruppa som skal se på politisk organisering i Indre Fosen. Tirsdag er det møte med Rissa Kraftlag og folkemøte/dialogmøte i Skaugdalen. Torsdag er det møte med Jan Tore Sanner i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, med en rekke saker som går på økonomien til Indre Fosen. Arbeidsgiveravgift og distriktstilskudd blir viktige punkt i dette møtet.

Fredag er det overtagelse av Rissa Brann- og Ambulansestasjon.

brann-ambulanse 2