Ordførerens info uke 18

2 mai

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Generalforsamling Noris, Fellesnemnd og Botn Rundt.

Mandag var vi på Stjørdal for å jobbe med omstillingsprosjektet sammen med Innovasjon Norge. Vi har allerede fått øremerket 3 millioner til akuttfasen, og jobber for å få til et 6-årig løp for Indre Fosen.

Omstilling2

Mandag kveld var det møte i effektiviseringsgruppa, der vi diskuterte løsninger for en bedre og mer effektiv drift av kommunen. Selv om vi gikk med overskudd også i 2015, har vi fortsatt en jobb å gjøre med driftskostnadene.

Tirsdag var det formannskapsmøte, der Tryllefløyten barnehage fikk godkjent sin søknad om å kjøpe tilleggsareal østover. En klage på gebyr for påbygg i Fevågveien fikk medhold, Formannskapet innvilget søknad fra Råkvåg ungdomslag om støtte på kr. 5.000,- til forskjønning av Råkvåg. Formannskapet er også positiv til tilsvarende søknader fra andre bygder. Vi hadde en drøftingssak om folkehelsearbeid.

Tirsdag var det også møte i fellesnemnda, med strategidebatt og gruppearbeid. Marvin Wiseth innledet med «Mulighetskommunen Indre Fosen». Det er satt av 4 millioner til ekstern kulturbygging i den nye kommunen. Alle lag og organisasjoner kan søke på denne potten, og kriteriene er blant annet: felles historiebygging og kulturell identitet, relasjonsbygging og utveksling av kompetanse, varig samarbeid og bidrag til kreativ galskap og nye opplevelser.

Kulturbygg

Ellers behandlet vi omstillingsprogrammet, der det ble vedtatt at inntekter og utgifter legges inn under Indre Fosen kommune. Det ble rapportert fra de 23 arbeidsgruppene som jobber med ulike områder i sammenslåingsprosessen.

Det ble gitt en høringsuttalelse fra fellesnemnda om fremtidig videregående skole i Indre Fosen kommune. Fylkeskommunene har i mange sammenhenger pekt på at en framtidsrettet videregående skole må ha 350 – 400 elever, og at dagens skoler er for små. Fellesnemnda anbefalte at det etableres en felles videregående skole i Vanvikan, at fylkeskommunene bør vedta plassering i juni 2016, og vi sa noe om profil på den nye skolen.

Det var også generalforsamling i Noris på tirsdag. Her fikk styret og de ansatte mye fortjent skryt for den snuoperasjonen som er gjennomført, for arbeid med kompetanseheving, omstilling og endringsvilje, godt arbeid i alle avdelinger, arbeid med sykefravær og samarbeidet med næringslivet. Også økonomisk har det vært gjort et meget godt arbeid i 2015. tidligere underskudd er snudd til et overskudd på 212.000,- og gjelda er vesentlig redusert.

Noris2

Onsdag ble det gjort et historisk vedtak om at Sør- og Nord-Trøndelag skal slå seg sammen til ett fylke. Det er kjempepositivt, og gjør også at det eneste forbeholdet for sammenslåing av Indre Fosen forsvinner. Begge fylker og begge kommuner skal slå seg sammen 01.01.18.

EttTrøndelag

Onsdag var det styremøte i KulturCompagniet og dialogmøte i Råkvåg. Det ble et meget godt møte i Råkvåg, der innbyggerne i Stjørna også kom med mange innspill på andre områder de er opptatt av; blant annet dårlige fylkesveier, parkering i Råkvåg – og trafikksikkerhet ved stenging av veien ved Osavatnet.

Torsdag var det møte om utviklingsanalysen i omstillingsprosjektet, og vi fikk besøk av bondekvinnelaget nasjonalt.

Fredag var det styringsgruppemøter om Mælan- og Stadsbygd skole. Arkitektene som har jobbet med utarbeidelsene av skolene har kommet langt. Vi vet nå mer om kostnadene ved nye skoler kontra rehabilitering; og vi vil jobbe videre med avgjørelse for disse store prosjektene i kommunestyremøtene i mai og juni.

Gruppa som jobber med tilgjengelige areal i Rissa sentrum hadde også møte på fredag. Da var det også russedåp, som markerer starten på årets russefeiring.

Russ2

Kommende uke er det møte i arbeidsutvalget til Fosen Regionråd mandag; samt møte om beredskap og ROS-analyse. Tirsdag er det bedriftsmøter med Innovasjon Norge og departementet om omstillingsprosjektet. Onsdag er det generalforsamling i PreBio. Torsdag er det Botn Rundt, der vi anbefaler alle å delta. Fredag er det møte om innvandrere.