Ordførerens info uke 24

13 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Offisiell åpning av Rissa Brann- og ambulansestasjon, møte med Sanner og møte i kommunestyret.

Rissa ble best på Fosen i Forbrukerrådets kommunetest for 2016. Testmedarbeidere har utgitt seg for å være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommuner på e-post, telefon og via kommunenes nettsider, opplyser Forbrukerrådet. Det var service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet som er testet. En bekreftelse på at våre ansatte gjør en god jobb!

Kommunestesten

Petter Bakøy AS halte i land storkontrakt til 160 millioner kroner med Brundalen borettslag i Trondheim som sikrer arbeid til 10-12 mann i tre år framover. Hurra!

Onsdag møtte vi kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med spørsmål om rammebetingelser og politisk organisering for ny kommune. Det settes ned en gruppe bestående av Indre Fosen, departementet og By- og Regionforskningsinstituttet NIBR som skal se på sentraliteten for Indre Fosen. Første møte blir 24.06. Ellers fikk vi gode signaler om at vi får midler til samferdsel i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Onsdag var det også møte i styringsgruppa for omstillingsprogram Indre Fosen. En rapport som viser at næringslivet vårt er inne i en periode med stor usikkerhet og fare for å miste arbeidsplasser. Dette omstillingsprogrammet for næringslivet blir derfor særdeles viktig. Rapporten viser også at vi er mindre knyttet til Trondheim enn det man har trodd. Det er særdeles gledelig å se at næringslivet vårt er med – og deltar aktivt på disse møtene. Å skape arbeidsplasser blir det desidert viktigste i den nye kommunen vår.

Omstilling panda

Torsdag var det møte i kommunestyret. I forbindelse med nybygg/rehabilitering av Mælan og Stadsbygd skoler, sa vi at vi utsetter behandlingen av saken om nybygg eller rehabilitering av skolene i påvente av en utredning som skal vise mulighetene for å redusere arealbehov og kostnader ved nybygg/rehabilitering. For Stadsbygd gis styringsgruppa mandat til å lage en utredning som viser kostnadene ved å rive de eldste bygningene og beholde resterende bygninger og rehabilitere disse, for Mælan gis styringsgruppa mandat til å gå videre med rehabiliteringsløsning/nybygg, beholde dagens skolestruktur og at styringsgruppene lager kravspesifikasjon og blir aktivt involvert i prosessen. Utredningen legges fram for kommunestyret seinest i møte 13. oktober 2016.

KST vann

Ellers ble kommunal garanti for låneopptak for Rissahallen SA (Basishall) gitt, kommunalt skadefellingslag for store rovvilt ble opprettet, antall representanter i nytt kommunestyre ble vedtatt, samt at det var en del orienteringssaker: Prosjekter i Nordre Fosen Vannområde, FosenKraft og Rissa kraftlag, Fosen Yard, Trondheim brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) om organisering av brannberedskap i Rissa kommune.

Torsdag ettermiddag ble Rissa Brann og ambulansestasjon offisielt åpnet. Det er et topp moderne bygg, skreddersydd for formålet, god plass, flotte kontorer, møterom, treningsrom, garderober, vaskehall, øvingsområde osv. Det er to leietagere i bygget, brann (TBRT) og ambulanse. Totalt areal er på 1100 m2 og prisen er 31,25 millioner. Rissa kommune er særdeles fornøyd med det flotte bygget, og gjennomføringen av prosjektet. Det blir en svært flott arbeidsplass for begge etater.

Brann-amb-åpning

Fredag markerer Hysnes Helsefort «Oppdrag utført», samtidig som de la fram de endelige forskningsresultatene. En stor takk til alle ansatte som har gjort en formidabel jobb! Gjennom omstillingsprosjektet vil vi jobbe for videre drift på Hysnes etter at dagens prosjekt avvikles 17. juni.  Prosjektet jobber langs flere spor for videre drift, bl.a. gjennom deltakelse i ordinære anbudskonkurranser som ventes lagt ut i høsten 2016 og vinteren 2017. Rissa kommune har parallelt utredet andre muligheter for aktivitet som fengsel eller asylmottak, men vurderer fortsatt arbeidsrettet rehabilitering som mest gunstig og realistisk. «Vi må forvente at bygningsmassen på Hysnes blir stående tom til høsten, men arbeidet så langt viser at vi har gode muligheter for å få etablert ny drift i 2017 eller 2018.

Fredag var det også styre- og årsmøte i Fosen Regionråd. Lensmann Rune Halvorsen orienterte om «Prosjekt nye politidistrikt», der det foreslås at antall polititjenestesteder i Trøndelag reduseres fra 40–50 til rundt 13. Diskusjonsgrunnlaget legger opp til ett kontor for alle 7 kommunene på Fosen; på Brekstad. Regionrådet er svært uenig i denne strukturen. Det blir meningsløst og ineffektivt dersom tjenestemenn for eksempel på Stadsbygda skal møte opp på Brekstad. Det vil dessuten gi en dårligere responstid. Fosen Regionråd mener at et triangel med kontor i Rissa, Åfjord og Brekstad må opprettholdes.

Strategisk næringsplan ble vedtatt for perioden 2016-20. Regnskapet for 2015 ble vedtatt med et overskudd på 635.000 kroner, regionrådet lyser ut stilling som utviklingsleder, og som skal lede regionrådet framover – i tillegg til å koordinere samarbeidet med næringsalliansen.

I kommende uke er det styremøte i Rissa Utvikling mandag og avslutning for 3. årselevene på studiespesialisering på kvelden. Tirsdag er det Fosenkonferanse på Hysnes – med tittelen: HAVROMMET – Kan næringslivet på Fosen ta større del i Marin og Maritim verdiskapning?

Fosenkonferansen

Onsdag er det møte i Trondheim med PwC om Hysnes Ung, fylkestinget i Sør-Trøndelag behandler Videregående skole i Indre Fosen og på Grensen til Allsang. Torsdag er det avslutning for 2. årselevene på yrkesfag og kulturarrangement for Indre Fosen på Storhammar’n. Fredag er det møte i Trondheimsregionen og dialogmøte med politiet. Lørdag er det LeksvikMartna.