Ordførerens info uke 46

14 nov

Hovedsaker denne uken er: Kommunestyremøte, økonomi- og handlingsplan framlagt, med forslag til investeringer i Indre Fosen og møte i Fosen Regionråd.

Forrige mandag møtte vi Sør-Trøndelag fylkeskommune om reguleringsplan for omsorgssenter på Stadsbygd. Tirsdag var det styringsgruppemøte for Mælan skole. Det første som skjer her er en prekvalifisering for å finne aktuelle entreprenører som vi vil ha med i selve hovedkonkurransen. Det vil også bli gjort en jobb på hvor elevene skal være under bygging, fortrinnsvis i nærområdet. Det vil bli satt i gang en involveringsprosess for ungdomsklubben.

Tirsdag var det eiermøte i Trønderenergi. Onsdag arrangerer KS- og fylkesmannen sin årlige høstkonferanse på Røros, med foredrag om hvordan Rissa jobber på oppvekstområdet. Det ble også vedtatt en støtteuttalelse til Hysnes Helsefort sitt «Hysnes Ung»-prosjekt; for ungdom som faller utenfor utdanning og jobb.

Torsdag var det kommunestyremøte med mange viktige saker. Vi fikk presentert rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomi- og handlingsplan 2018 – 2020. I og med at Indre Fosen blir slått sammen fra 2018, vil økonomi- og handlingsplanen også bli vedtatt i fellesnemnda.

invest

Det er lagt opp til et stort investeringsprogram for ny kommune, og utover vinteren vil vi se nøye på rekkefølge og når de ulike prosjektene kan realiseres. Mange av investeringene er allerede gjort i Rissa, men samtidig er det mye igjen også her. Det som er helt klart er at midlene vi får ved sammenslåing gjør at vi vil få til mer enn om vi hadde stått alene. Her er et bilde av Basishallen – slik den ser ut akkurat nå.

basis-nov

Hovedtemaet i kommunestyremøtet var oppvekst, og vi vedtok 5 satsingsområder for Rissa-skolen fram mot 2018: skolemiljø, medvirkning og motivasjon, resultater og vurdering, inkludering og fysisk aktivitet og kosthold. Vi spiste lunsj sammen med mellomtrinnet på Åsly skole. Meget godt opplegg i forbindelse med Rissamat-prosjektet.

kst-mat

Vi vedtok at svømmebasseng i Leksvik blir et interkommunalt anlegg. Da får vi tilført eksterne midler. Det er satt inn midler for å prosjektere ny svømmehall i Rissa i 2017. I dag benytter elevene ved Åsly skole bassenget på Stadsbygd i svømmeundervisningen.

En sak om folkehelse, estetikk og miljø ble tatt til orientering. Folkehelseplanen ble vedtatt. Et stort utviklingsarbeid på Fosen med landbruk – plan og miljø (Dyrk Fosen og Styrk Fosen) ble vedtatt.

dyrkfosen

Det samme med bosetting av flyktninger for 2017 (som vi allerede har overoppfylt). Vi hadde også en gjennomgang av byggene for oppfølgingstjenesten. Det ble også diskutert om ordning med 11-måneders SFO skal videreføres, eller om det er andre områder (etter- og videreutdanning og tidlig innsats) som bør prioriteres. Denne saken ble utsatt til desember-møtet.

Torsdag kveld var det møte i partssammensatt utvalg (tillitsvalgte, politikere og administrasjon) for å planlegge neste møte i fellesnemnda 24/11. I dette møtet får vi mange spennende saker, deriblant politisk organisering i 2017, hvilken struktur vi skal ha på næringsarbeidet i 2017 og vi får også en sak om vår deltagelse i Fosen Helse. Torsdag kveld var det møte om felles videregående skole.

Fredag var det møte i Fosen Regionråd i Roan. Budsjett for regionrådet og samarbeidsordningene for 2017 ble vedtatt, Fosen som pilot i Innovasjon Norges nye satsing «Næringsvennlig region» ble vedtatt, ny utviklingsleder i Fosen Regionråd Torun S. Bakken ble presentert, høringsuttalelse for politireformen ble vedtatt, og vi hadde en spennende drøfting om kommunestruktur og interkommunale samarbeid. Her la de 7 kommunene fram sine tanker og vyer for det fremtidige samarbeidet på Fosen.

Ellers anbefaler vi alle å ta en tur innom Nordheim Senter. Det begynner å bli virkelig flott!

nordheim

Kommende uke er det møter om Bergen Group og møte med Fosen Yard, onsdag er det frokostmøte for næringslivet, torsdag er det møte med landbruket, enhetsbesøk på Stadsbygd eldresenter og tomtebefaring i forbindelse med videregående skole. Fredag er det strategiseminar i Fosen Helse.