Ordførerens info uke 48

28 nov

Hovedsaker denne uken er: felles politisk organisering for Indre Fosen og Indre Fosen Utvikling fra 1.1.2017 er vedtatt.

Forrige uke var det styremøte i Rissa Utvikling på tirsdag. Her vedtok vi budsjett for Indre Fosen Utvikling for 2017 på 7,65 millioner. Budsjett for Næringsfond/RDA 2017 og 3 søknader til Næringsfond /RDA ble behandlet. Vi fikk også høre mer om hvordan forsøksprosjekt sau/ørn i Rødsjøområdet blir videreført. Onsdag var det styremøte i KulturCompagniet, der budsjettet på 2,3 millioner ble vedtatt.

Torsdag var det Formannskapsmøte. Her behandlet vi budsjettet for 2017 og økonomi og handlingsplan for 2018-2020. Det er et stramt budsjett. Administrasjonen har gjort en god jobb, og formannskapet har bare små endringer de vil forberede til kommunestyrebehandlingen. Rissa Diner AS fikk innvilget serverings- og skjenkebevilling og boligpolitisk plan – Rissa 2016-2019 ble sendt på høring.

bolig

Det var også møte i Fellesnemda på torsdag. Et særdeles godt møte med mange store saker på dagsorden. Vi vedtok enstemmig politisk organisering fra 01.01.2017, med felles kommunestyre som ny fellesnemnd, felles formannskap og 4 felles politiske utvalg: Oppvekst, kultur, helse/omsorg og areal. I hvert av utvalgene sitter 4 fra hver kommune. Enkelte saker vil neste år gjelde kun for den enkelte kommune. Da er det kun de 4 fra den aktuelle kommunen som stemmer. Men etter hvert blir det flere og flere saker som gjelder Indre Fosen, og da er det alle 8 som behandler saken. Vi vedtok også enstemmig at Indre Fosen Utvikling KF skal være kommunens virkemiddel for arbeidet med næring og landbruk nå fra 01.01.17. Det blir 10 medlemmer i styret; 6 politikere, 2 fra næringslivet og 2 fra landbruket. Med disse vedtakene betyr det at vi har kommet svært, svært langt i sammenslåingsprosessen – og at vi får til å jobbe effektivt sammen på alle områder allerede fra nyttår.

ifu2

I saken om utmelding av Fosen Helse IKS stemte flertallet for å utsette avgjørelsen ½ år. Grunnen til det er at vi ikke har gitt selskapet mulighet til å rette opp det vi i Indre Fosen er misfornøyd med, samt at vår deltagelse tydeligvis er viktigere for selskapet og for resten av Fosen enn det vi forstår. Ellers fikk vi en orientering om felles økonomi- og handlingsplan 2018 -2020 for Indre Fosen. Per i dag har Leksvik eiendomsskatt. Den må fases ut til 2018. Det blir et spennende arbeid i 2017 for å få god økonomistyring og en sunn økonomi, slik at vi kan gjøre mest mulig av de investeringene vi ønsker. Vi blir helt nødt til å ta noen tøffe grep.

felles-budsj

Etter møtet tok fellesnemnda en tidlig juleavslutning – selv om vi har et møte igjen før jul.

juleavsl

I tredje kvartal fikk Rissa 21 nye innbyggere, og vi er nå 6654. Det som er mest gledelig er at en stor del (10) skyldes fødselsoverskudd.

Kommende uke er det styringsgruppemøte for Hysnes på mandag, tirsdag er det styremøte i Fosenbrua AS. Her jobber vi med saker som trafikkanalyse for Fosen, domenenavn og webside, førti års bompengeperiode, oversiktsstudie Stjørnfjorden og landfallsstudier Flakk og Rørvik. Onsdag er det møte i styringsgruppa for omdømme, besøk på Hysnes og medlemsmøte i Fosen Industriforum. Torsdag er det tenning av julegran og 40-årsjubileum på Leksvik vgs.