Ordførerens info uke 23

6 jun

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: møte i fellesnemnda, Fosen regionråd og generalforsamling i Fosenbrua AS.

Forrige uke var det møte i styringsgruppa for Stadsbygd skole på mandag. Der diskuterte vi studentoppgave NTNU, fremdrift, tomter og gjennomføring. Det var også eiermøte i FosenKraft AS.

Tirsdag var det møte i arbeidsutvalget til Fosen regionråd og møte i Dyrk Fosen, der daglig leder nå er ansatt. Tirsdag og onsdag var det samling i Næringsalliansen på Fosen, der vi blant annet besøkte Kråkøy Slakteri i Roan. En spennende bedrift med over 40 ansatte.

Onsdag feiret vi Roan sitt 125-årsjubileum. Der var det folkefest med taler og overrekkelse av gaver.

Fredag var det møte om arealplaner og nye tomteareal i Indre Fosen kommune.

Kommende uke er det møte om eksterne avtaler på tirsdag. Onsdag er det generalforsamling og styremøte i Fosenbrua AS. Her skal vi behandle årsberetning og regnskap, utvidelse av aksjekapital, hvordan samarbeide med Miljøpakken/Trondheim, gjennomgang av trafikkanalysen og ny analyse om finansieringskonsepter, Webside og nedbetalingstid.

Onsdag er det også møte i styringsgruppen for omstillingsprosjektet (for næringslivet), der vi blant annet skal se på retningslinjer for tildeling av omstillingsmidlene. Det er viktig for oss at vi skaper flest mulig nye arbeidsplasser for de 6 millionene vi har til rådighet i 2017.

Torsdag er det først formannskapsmøte, deretter møte i kommunestyret/ fellesnemnda. Hovedtema for møtet er areal, og vi skal drøfte aktuelle problemstillinger i arealsektoren. (boligtomter, arealplaner etc.)

Begge kommuner behandler tertialrapporter, budsjettkorrigeringer, innføring av feiing og tilsyn med fritidsboliger, budsjettkorrigering for utvikling av Indre Fosen kommune, renovasjonsordning for Indre Fosen kommune (inkludert slam-løsning), vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Indre Fosen kommune, retningslinjer for grunnskoleskyssen i Indre Fosen kommune, kommuneblomst for Indre Fosen (Ramsløk), nye vedtekter for Leksvik frivilligsentral, mandat til trafikkfaglig råd, organisering av jakt-, fiske- og viltforvaltning og reglement for administrasjonsutvalget i Indre Fosen.

I Rissa behandler vi flere saker som går på investeringsbevilgning og tomt i forbindelse med Stadsbygd omsorgssenter, og vi her en sak om å øke rammene til fiberutbygging (Hasselvika/Fevåg).

Vi får også informasjon om omstillingsprogrammet nærings- og arbeidsliv, presentasjon av ITAB og Fosen Regionråd, samt orientering om mat-strategi for Indre Fosen kommune.

Fredag er det Styre- og rådsmøte i Fosen Regionråd. Her behandler vi årsmelding og regnskap Fosen Regionråd 2016, Utviklingsprisen 2016, kjøp av aksjer og egenkapitalinnskudd (der det er forslag om å bruke kr 400.000 til å investere i nye aksjer i Fosenbrua AS) og Næringsvennlig Region. Vi har en dialog med leder i fellesnemda Trøndelag fylkeskommune, Anne Marit Mevassvik og vi skal signere avtale mellom Fosen lensmannsdistrikt og Fosenkommunene.