Ordførerens info uke 38

18 sep

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: felles formannskapsmøte for Fosen, møte i fellesnemnda og møte i Trondheimsregionen.

Forrige uke var det tirsdag møte i Trondheimsregionen med tema «Byutredning Trondheimsområdet og Byvekstavtale». Her diskuterte vi Indre Fosens rolle i byvekstavtalen. Det er mange områder som ble diskutert: 0-vekst i personbiltrafikken, hva kan vi gjøre i forbindelse med arealdel (planlegge slik at folk bor i kollektivaksene, buss, hurtigbåt, ferge, parkering og park’n ride, bru over Trondheimsfjorden og samarbeid på veien mellom Flakk og Ila/Sluppen.

Tirsdag var det også møte i omstillingsstyret for næringslivet. Her gikk vi igjennom: status i programmet, økonomisk oversikt, behandling av revidert budsjett i handlingsplan for 2017, innvilget søknader fra LIV Eiendom AS, Fosen Trapp og Interiør AS og MSP. Vi drøftet evaluering av oppstart av omstillingsprogrammet og «Den siste viking-konferansen», og vi bestemte at næringskonferansen skal være en årlig begivenhet. Vi fikk også en orientering om status på nettsida og «En dør til næringsarbeidet i Indre Fosen».

Onsdag var det møte i valgstyret, der vi godkjente stortingsvalget 2017.
Torsdag var det møte i kommunestyret og fellesnemnda. Kommunestyret i Rissa behandlet følgende saker: Rehabilitering og nybygg ved Mælan skole, der vi vedtok bygging i henhold til foreliggende konsept og budsjettramme. Rivning starter umiddelbart.

For Stadsbygd skole vedtok vi at skolebygget fra 1996 kan rives (valgfritt) og reguleringsplan for Stadsbygd kirkegård. Leksvik behandlet følgende saker: Risiko- og sårbarhetsanalyse, asfaltering Leksvik kommune 2017 – budsjettjustering, status for OFU-Prosjekt Vannrenseanlegget i Vanvikan og søknad om fritak fra politiske verv – Anne Berit Skjerve Sæther ble innvilget.

I fellesnemnda hadde vi følgende orienteringssaker: landbruksnæringa i Indre Fosen, reindriftsforvaltning på Fosen og reindrift i Indre Fosen, prosjektplan for mat-strategi i Indre Fosen kommune, fiber, Fosen Helse IKS og vi fikk en grundig orientering om budsjett 2018, økonomi- og handlingsplan, muligheter og utfordringer. Budsjettet for 2018 for Indre Fosen ser ikke så ille ut, takket være 5 millioner mer i inntekt på Unicare Helsefort og 4 millioner i reduserte lønnsutgifter som følge av sammenslåingen.

Vi drøftet også helse- og omsorgssektoren i Indre Fosen. I fellesnemnda behandlet vi følgende saker: styreinstruks for omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune og styrehonorar for styret for omstillingsprogrammet ble vedtatt. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Indre Fosen kommune ble også vedtatt.

Fredag var det temadag for yrkesfagelevene på Rissa vgs, der elevene fikk informasjon om en rekke bedrifter og jobbmuligheter i Indre Fosen.

Lørdag var det «Bygdas dag» på Stadsbygda. Mange mennesker og stand, flott musikk og et godt program i år også.

Kommende uke er det møte med administrasjonen i Indre Fosen Utvikling på mandag, tirdag er det møte om Magne Sandøy, onsdag er det felles formannskapsmøte for alle 7 Fosen-kommuner på Sætervika. Her skal vi diskutere framtidig samarbeid på Fosen, med landbrukssamarbeid som hovedtema.

Fredag er det møte i Trondheimsregionen. Her behandler vi: eventuell utvidelse av Visit Trondheim sitt virkeområde til å gjelde hele Trondheimsregionen, orientering fra Nye Veier, prosess Byutredning/Byvekstavtale, IKAP – status areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen, Høring om ”Samferdsel i Trøndelag – strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag, og ny takst og sonestruktur.”