Ordførerens info uke 39

25 sep

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: formannskapsmøte og møte i Indre Fosen Utvikling.

Forrige uke var det møte med administrasjonen i Indre Fosen Utvikling på mandag, der vi diskuterte fremtidig næringsarbeid i Indre Fosen – samt prosess frem mot endelig avgjørelse. Tirdag var det møte om Magne Sandøy, der vi diskuterte hvordan vi skal kunne gjøre kunsten hans mer synlig og tilgjengelig.

Onsdag var det felles formannskapsmøte for alle 7 Fosen-kommunene på Sætervika. Det var et godt møte, der vi diskuterte framtidig samarbeid på Fosen, og der fylkesordføreren holdt innlegg om nye Trøndelag – og Fosen sin plass i Trøndelag. En stor del av møtet ble viet næringslivet, og vi fikk en grundig gjennomgang på hva Næringsalliansen på Fosen jobber med, og hvordan de jobber med pilotprosjektet Næringsvennlig region.

Torsdag var det møte med fylkeskommunen om videregående skole. Tomtespørsmålet var tema.

Fredag var det møte i Trondheimsregionen. Visit Trondheim ble presentert. De jobber med å utvide sitt virkeområde til å gjelde hele Trondheimsregionen, og vi i Indre Fosen må ta stilling til om vi ønsker å være med i dette samarbeidet. Vi fikk orientering fra Nye Veier og IKAP – status areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Fram til jul vil det pågå en «Byutredning» som skal føre til en «Byvekstavtale». Her må Indre Fosen ta stilling til om dette er noe vi bør være med på. Det er mye innen samferdsel som påvirker oss framover, og det kan være en fordel å være med på utarbeidelse av fremtidig infrastruktur i Trondheimsregionen. Vi ga høringssvar om ”Samferdsel i Trøndelag – strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag, og ny takst og sonestruktur.” Det ligger derved an til at Indre Fosen blir i felles buss-sone med Trondheimsregionen.

Kommende uke er det partssammensatt utvalg som skal jobbe med sakene til neste kommunestyremøte 5/10. Mandag er det også møte mellom Indre Fosen og Næringsvennlig region; og på mandag kveld er det enhetsbesøk på Fembøringen barnehage.

Tirsdag er det møte i Indre Fosen Utvikling, der vi skal behandle 2 søknader fra næringsfondet i Rissa. Prosjekter finansiert gjennom RDAordningen vil nå avsluttes, og styret får en gjennomgang av prosjektene i styremøtet og disponeringen av midlene. Vi drøfter framtidig organisering av næringsarbeidet i Indre Fosen kommune, vi får en orientering om omstillingsprogrammet og arbeidet med reguleringsplaner: Sentrumsplan Vanvikan og Rissa sentrum, Havna Fevåg og Råkvåg.

Torsdag er det formannskapsmøte. Denne gangen vies møtet til å jobbe med samfunnsutvikling, der vi får innledning fra de fire gruppene næring, boligtomter, samferdsel, kommunale tjenester. Vi får en orienteringssak om videregående skole og om arbeidsmiljø.

Fredag er det møte i arbeidsutvalget i Fosen Regionråd.