Ordførerens info uke 40

2 okt

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: kommunestyremøte og fellesnemnd med mange viktige saker, Eldres dag og Idrettens Hederskveld.

Forrige uke var det partssammensatt utvalg på mandag. Her gikk vi gjennom sakene til denne ukens kommunestyremøte. Mandag var det også møte mellom Indre Fosen og representanter fra Næringsvennlig region, der vi diskuterte hvordan vi ser på et mer forpliktende næringssamarbeid på Fosen i framtida. Mandag kveld var det et svært hyggelig enhetsbesøk på Fembøringen barnehage, der vi blant annet fikk høre hvordan de jobber med realfagskommune-prosjektet.

Tirsdag var det møte i Indre Fosen Utvikling, der vi behandlet søknader fra næringsfondet i Rissa. Prosjekter finansiert gjennom RDAordningen avsluttes, og vi drøftet framtidig organisering av næringsarbeidet i Indre Fosen kommune. Vi fikk en orientering om omstillingsprogrammet og budsjett-arbeidet for 2018.

Torsdag var det formannskapsmøte. Denne gangen viet vi mesteparten av møtet til å jobbe med samfunnsutvikling, der vi fikk innledning fra de fire gruppene næring, boligtomter, samferdsel, kommunale tjenester; og gode diskusjoner på de ulike områdene. Alle gruppene er i godt driv, og det skjer mye på de ulike områdene. Vi fikk en orienteringssak om videregående skole og om arbeidsmiljø. Et særdeles bra rockeband stod for det kulturelle innslaget.


Fredag var det møte i arbeidsutvalget i Fosen Regionråd. Her planla vi neste møte som skal være i Leksvik 13/10.

Lørdag var det Eldres dag i Skogly.

Her var det et spennende program med flott musikk, gjennomgang av hva kommunen holder på med, Fosenbrua og en gjennomgang av Oddvar Brå sin karriere, med mange artige historier.

Kommende uke kommer det nye arbeidsutvalget i Trøndelag på besøk for å bli bedre kjent med Indre Fosen. Det er også enhetsbesøk på Høgåsmyra barnehage.

Tirsdag er det 3 styringsgruppemøter, for Stadsbygd skole, Mælan skole og Stadsbygd omsorgssenter.

Torsdag er det kommunestyre- og fellesnemndsmøte. I fellesnemnda er hele 16 saker i dette møtet, og mange av dem er viktig. Vi skal velge følgende fram til neste valg i 2019: Ordfører, Varaordfører, Valg av formannskap, Valg av utvalg, kontrollutvalg, trafikksikkerhetsutvalg og rådgivende viltnemnd.

Vi behandler Tilstandsrapport 2017 for grunnskolene i Indre Fosen, får sak om Skolestruktur i Indre Fosen kommune. (Forslag til utredningstema, styringsmodell og prosess for medvirkning).

Vi skal behandle Indre Fosen kommunes deltakelse i Fosen Helse IKS, gebyrer for abonnenter til kommunale vann- og avløpsanlegg i Indre Fosen i 2018, videreføring av avtaler gjennom Fosen Regionråd og Trondheimsregionen. Det samme med Fosen Kommunerevisjon IKS og Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS og vi skal behandle høringsforslag til endring av forskrift om nydyrking.

I Fellesnemnda får vi også informasjon om Ungdata 2017 Leksvik og Rissa, og vi får en orientering om organisering av næringsarbeid i Indre Fosen kommune.
I Leksvik kommunestyre behandles tertialrapport, reguleringsendring for Hjellup Fjordbo, planprogram for Hønnås industriområde, selskapskontroll Kroa Produkter AS og kartlegging av ressursbruk i grunnskolen.

I Rissa kommunestyre behandles tertialrapport, kjøp av kjøkkenbygg på Hysnes og sluttbehandling av Trøa hyttefelt.

Fredag er det Idrettens Hederskveld på Royal Garden, med prisutdeling.