Tirsdag 18/12

16 des

Tirsdag er det kommunestyremøte med følgende saker:

 • Budsjettkorrigering høsten 2012
 • Perioderapport pr. 31.10.12
 • Omfordeling disposisjonsfond
 • Økning av festeavgiften for 2013
 • Framtidas skole i Rissa – sluttbehandling
 • Budsjett 2013 – Økonomi- og handlingsplan 2013 – 2016
 • Årsbudsjett 2013 – Rissa utvikling
 • Endring av vedtekter i Rissa Utvikling KF
 • Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel inkl. langsiktige arealbruksstrategi
 • Fosen Renovasjon – oppdatering av formålsparagrafen
 • Kommunal garanti for spillemidler – Stadsbygd Idrettshall
 • Rissa Helsetun – Sluttregnskap
 • Reguleringsplan – Reinslund gbnr 56/66 m.fl. – detaljregulering – sluttbehandling
 • Forslag om endring av stemmekretsene
 • Valg av forliksråd 2013 – 2016
 • Administrativt organisering i Rissa kommune
 • TBRT (Trondheim brann- og redningstjeneste), evaluering av brannsamarbeidet