Ordførerens info uke 6

3 feb

KS har gjennomført et FoU-prosjekt om hva de kommunene som lykkes i sosiale medier gjør. Onsdag ble det klart at Rissa kommune kom på 3. plass! Gratulerer! Godt å vite at vi er bedre enn 425 kommuner på sosiale medier…

Sist tirsdag var det møte i formannskapet, der det ble det tatt mange avgjørelser. Velferdsbygget, Kommandanten og Gjestegiveriet på Hysnes ble solgt, og «Gammelbanken» legges ut for salg med budfrist fram til 1. mai. Vi vedtok å jobber videre for å kjøpe eiendommen Gurulia fra Skifte Eiendom og Fevåg fiskerihavn fra Kystverket Midt- Norge. På den måten har vi best mulighet til å utvikle disse områdene på en god måte.

Vi startet også opp samferdselsdelen i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel. Her ligger fortsatt fast at det overordna målet er Kystveien; bru over Trondheimsfjorden, best mulig vei fra Rørvik til Hasselvika/Fevåg, og bru over til Bjugn/Ørland. Fosen Regionråd får brua over Trondheimsfjorden opp som sak i styremøtet 28/2. Rissa kommune og Rissa Utvikling bruker i år  400.000 på å holde trykket oppe i denne viktige saken.

Vi fikk ny status på to veitraseer i Fosenvegprosjektet. For Stadsbygda-Rørvik sin del, er det klart at Vegvesnet vil anbefale trase fra rundkjøring inn i tunnel, og inn på eksisterende vei nederst i Vemundstadbakken. De har to forslag til trase fra rundkjøring til tunnel, og 3 forslag til trase fra tunnel til bunnen av Vemundstadbakken. De mener eksisterende veitrase gjennom sentrum ikke i stor nok grad er samfunnsnyttig. Kostnadsmessig ligger de foreslåtte traseene alle på ca 360 millioner, og bygging vil kunne komme i gang sommeren 2017. Skaret er ferdig utredet og klar til å gå videre til prosjekteringsfasen. Kostnad 120 millioner – og byggestart vil være ved juletider i år. I kommunestyret 11/2 skal vi si noe om hvordan vi prioriterer våre prosjekter i Fosenvegene.

Vi drøftet også kommunestruktur i møtet; der det er helt klart at utvikling av samarbeidet med Leksvik er prioritet nummer en. Politisk og administrativ ledelse har hyppige møter med Leksvik, og ordførere/varaordførere møtes igjen mandag 3/2. Samarbeidet med Leksvik er viktig; både for å få bedre tjenestetilbud i kommunene, men det er også helt klart at vi blir mer slagkraftig med over 10.000 innbyggere. Og det er viktig. En ny rapport som fylkeskommunen står bak – og som sist torsdag ble presentert på kommunekonferansen POLITIKK OG PLAN – foreslår at Ørland/Bjugn (Brekstad) skal være regionalt tyngdepunkt på Fosen – selv om indikatorene i rapporten sier at Rissa burde være det.

Leksvik tas det ikke hensyn til i rapporten, siden de hører til Nord-Trøndelag. I rapporten står det at det er Rissa på Fosen som har: flest innbyggere, størst befolkningsøkning (som hovedsakelig består av 30-40 åringer), vi har flest nyetableringer (med 70 nye bare i 2013), vi skårer høyest på kompetanse-arbeidsplasser, har størst arbeidsinnvandring, er største pendlerkommune;  når det gjelder antall tjenester tilgjengelig i hver kommune i 2013 har riktignok Rissa og Ørland like mange (og flest), men Rissa har størst antall helse- og sosialtjenester, høyest vekst i detaljhandels-omsetning; og en viktig sak til slutt; ser vi på økning i sysselsatte i privat sektor fra 2006-2013 i rapporten, ser vi at Rissa øker med 33 %, mens Bjugn og Ørland går svakt tilbake.

Så til tross for at vi har et «altoverveiende positivt indikatorsett» – høyest på Fosen, er det altså Ørland/Bjugn som foreslås som regionalt tyngdepunkt. Det er også en viktig grunn til at Rissa og Leksvik må jobbe for å bli tettere sammen. Og det gjelder ikke bare i denne analysen, for eksempel politianalysen overser Rissa/Leksvik – med flere innbyggere enn Bjugn/Ørland, – og som gjør at lensmanns-bemanningen er 2,5 gang høyere i Ørland/Bjugn enn Rissa/Leksvik.

I uken som kommer er det møte med Leksvik og styremøte i Rissa Utvikling på mandag, tirsdag skal jeg sitte i et panel med statsminister Erna Solberg – der jeg får stille henne spørsmål om regjeringens arbeid og tanker framover, onsdag er det bedriftsbesøk og møte om bru over Trondheimsfjorden, torsdag er det møte om legevaktssentral, vindkraftutbygging og ikke minst: åpning av Stadsbygd Sparebankhallen – en stor og viktig begivenhet – en utrolig innsats er lagt ned lokalt for å få realisert dette bygget! Fredag har vi det første, forberedende jurymøte i forbindelse med nyskolen.

Mandag 10/2 er det stiftelsesmøte i Rissa kommunes bedriftsidrettslag i Storsalen kl. 17.00. Viktig at alle som er interessert i å bli med møter opp.