Ordførerens info uke 8

17 feb

Tirsdag i forrige uke ble det vedtatt at Servi Cylinerservice AS på Kvithylla skal investere titalls millioner i to nye produksjonshaller og nye maskiner. Utrolig positivt! De nye eierne viser at de er meget offensive, og de understreker at den særdeles kompetente og stabile arbeidskraften i Rissa er viktig for at de ønsker økt satsing ved bedriften.

Tirsdag var det også kommunestyremøte med en rekke spennende saker: Vi sluttet oss til Næringsalliansen på Fosen sitt strategidokument; i saken om kommunestruktur på Fosen, sa vi følgende: Rissa kommune prioriterer å utrede kommunesammenslåing med Leksvik kommune, Rissa kommune ber Fosen Regionråd starte en utredning om kommunestrukturen på Fosen – og det er av avgjørende betydning at en slik utredning og prosess får best mulig lokal og lokal politisk forankring. Rissa kommune prioriterer å initiere en bred debatt blant kommunens innbyggere om hvordan den framtidige kommunestrukturen på Fosen skal være, og kommunestyret oppfordrer de andre kommunene om å gjøre det samme.

I saken om samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen, sa vi at for Rissa kommune er det helt avgjørende at Trondheimsfjordbrua blir stående som en del av fundamentet. Trondheimsfjordbrua er et prosjekt som er viktig ikke bare for Rissa og Fosen, men for hele Trondheimsregionen. I forbindelse med en interpellasjon fr AP, ble det bestemt at vi vil få en sak om reservasjon for fastleger i kommunestyret før høringsfristen 30. april. Vi behandlet en interpellasjon fra Senterpartiet om jordvern, der jeg blant annet svarte at «Delplan Rissa sentrum» ble vedtatt høsten 2010 og er vedtatt å skulle vare til 2021. Allerede i 2012 vedtok vi at planen måtte opp på nytt, fordi vi – etter 2 år – hadde gått tom for både nytt bolig- og næringsareal. Vi kan ikke fortsette å planlegge på den måten. Dersom det nye planverket vårt skal vare i 20 år, er vi nødt til å ta høyde for den utviklingen vi tror på og ønsker for kommunen og i sentrumsområdene – i et sånt tidsperspektiv.

Jeg ønsker ikke et planverk for å bremse all utvikling og tilflytting. Vi har i dag tilnærmet ingen tilgjengelige næringsområder i sentrum. Malenaaunet er et svært viktig eksempel på et område der vi kan skape sentrumsnære, attraktive boligtomter. Å kutte ut over 160 boenheter her vil få store konsekvenser for utvikling og tilflytting til kommunen. Samtidig vedtok vi at Rissa kommune skal ha fokus på jordvern. Dyrka og dyrkbar jord skal i minst muliggrad omdisponeres til bolig og næringsformål.

Ellers fikk vi ny informasjon om ny skole, nybygg i oppfølgingstjenensten og nytt blålysbygg.

Vi hadde også en drøftingssak om Rissa kommunens prosjekter i Fosenvegene AS, der Statens Vegvesen anbefaler trasé fra rundkjøring, inn i tunnel, og inn på eksisterende vei nederst i Vemundstadbakken. Statens Vegvesen mener samtidig at opprustning av eksisterende veitrase gjennom sentrum (Alt 0+) ikke i stor nok grad er samfunnsnyttig.

Onsdag og torsdag var det strategikonferanse og fylkesmøte i KS (Kommunesektorens organisasjon). Her vedtok vi en uttalelse om at vi ønsker at Nord og Sør-Trøndelag slår seg sammen til en fylkeskommune. Positivt!

Det samme gjorde vi også fredag i styremøtet til Trondheimsregionen. Et viktig tema fredag var at Trondheimsregionen vil at «kommersialisering av teknologi» skal være satsingsområde for regionen. Våre kunnskapsmiljøer er best i Norge på å gjøre teknologisk forskning om til bedrifter, samtidig som vi ser en betydelig vekst også i etablerte teknologivirksomheter i hele regionen. Dette er en sak som blir særdeles viktig å jobbe videre med for Rissa og Leksvik.

En sak om Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen, der bru over Trondheimsfjorden skulle inn, ble utsatt – fordi den ikke inneholdt noe om 4-feltsvei fra Trondheim til Stjørdal. Ellers behandlet vi en sak der vi skal se nærmere på bompengebelastningen i regionen. Spesielt for reisende over flere bomprosjekt blir belastningen utilbørlig høy.

Uken som kommer blir litt roligere, da det er mange som har vinterferie rundt om kring. Vi har møte i styringsgruppa for nybygg oppfølgingstjenesten, møte med Kommunaldepartementet i Oslo, møte i effektiviseringsgruppa og fredag morgen kl 08.00 inviterer Rissa kommune, Rissa Utvikling og Rissa vgs til Frokostmøte på Rissa Hotell. Her informeres det om Næringsalliansen i Trondheim, energianalyser, vindparksatsing i Fosen, Teknologimessa 26.02 og informasjon fra Rissa Utvikling.