Ordførerens info uke 13

24 mar

Vi har sammen med Leksvik bedt om et møte med Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om arbeidsgiveravgifta, og regner med at vi får det ganske snart. Reisetiden fra Trondheim til våre kommuner er lengre enn det normen tilsier for å bli vurdert som samme bo- og arbeidsregionregion. Vi har også kontakt med NIBR som lager statistikken, og ber dem om en bekreftelse på at de har samme syn på denne saken som oss. Dersom vi får tid i møtet, ønsker vi også å diskutere videre om kommunesamarbeid med Leksvik. En sak av betydning her – er hva som skjer med fylkeskommunene. Årsmøtet i Sør-Trøndelag Høyre vedtok forrige helg at vi går for at Sør- og Nord-Trøndelag slås sammen til ett fylke fra 01.01.16. Det hadde vært topp!

KOSTRA-tallene for 2013 er kommet. Det er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Her er det mye spennende lesning: Siden 2011 har gjeld per innbygger er gått ned med 15 %, andel som har plass i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner har steget fra 96 til 100%, andel av barn fra 1-5 år med barnehageplass har steget fra 86,7 til 90,6 %, andelen som går med til  administrasjon og styring har gått ned fra 8,2 til 6,8 %. Antall elever som får spesialundervisning har siden i fjor gått ned fra 12 til 9,8 %, og andel barn med barnevernstiltak har sunket fra 8 til 6,4 %.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger har blitt redusert de 2 siste årene.

Rissa Utvikling har mange prosjekt på gang, blant annet grøftings- og nydyrkingsprosjekt. Det som er gledelig er å se at jordbruksareal i drift har økt med 265 mål siden 2012. Produktivt skogareal har også økt. Veldig positivt!

Torsdag hadde vi det første møtet i styringsgruppen for blålysbygg. Her er det allerede gjort en jobb fra administrasjonen. Nabotomta til Europris er pekt ut som plassering av bygget. Det er 3 arkitekter som nylig har bygd blålysbygg i Trondheimsregionen som har konkurrert om jobben, og LINK arkitektur AS er valgt.

Framdriftsplanen er at bygget går ut på anbud i mai, entreprenør skal være valgt i juli, og oppstart på bygging rundt september i år. Bygget er planlagt ferdig medio 2015.

Torsdag kveld var det et meget interessant møte i Hasselvika om kommuneplanen med mange flotte innspill og spennende diskusjoner. Stort engasjement – og enighet om Fevåg-Hasselvika-området kan bidra med et helt smykke når det gjelder «Perler på en snor»-satsingen.

Torsdag kveld var det også årets underholdningskveld på Mælan skole, med Grunnlovsjubileet som tema.

Ellers jobber vi for å bygge Norges flotteste kystkulturmuseum på Kystens Arv, Stadsbygda. Fredag kommende uke blir det møte i kulturdepartementet om denne saken. Vi har en søknad på 5,9 millioner her – som vi håper på blir innvilget i revidert statsbudsjett.

Mandag er det informasjonsmøte om bygging av omsorgsboliger for Oppfølgingstjenesten. Onsdag og torsdag er det første samling i programmet «Den gode barnehage- og skoleeier». Onsdag er det også møte om kommunedelplan Stadsbygd – Rørvik (veien) i Prestegårdsfjøset. Fredag er det også ordførermøte i Trondheimsregionen – der bru over Trondheimsfjorden behandles.

Det blir stiftelsesmøte for Prestegården på Stadsbygd torsdag 3. april kl. 16:30 på Museet Kystens Arv. Vi ønsker å sikre at bygningene fortsatt skal kunne brukes til offentlige og allmenn tilgang til området – og at det sikres at stedet fortsatt kan brukes til kulturelle formål.