Ordførerens info uke 22

26 mai

Forrige mandag var det vårkonferanse for KS – Kommunesektorens organisasjon med kommunereform som viktigste tema. Rissa kommune samarbeider svært godt med Leksvik, og vi utreder for tiden konsekvenser ved sammenslåing. Det er viktig å være i forkant og bestemme selv i denne prosessen. Kommunereformen skal opp i Stortinget juni 2014, og det legges opp til at kommunale vedtak skal gjøres i perioden juli -2015 til mai-2016.

Torsdag var møter i alle tre styringsgruppene for nye bygg. Ny skole Åsly er inne i samspillfasen, og tema som ble diskutert var blant annet auditorium over musikkrom, Boyer-rom i bibliotek og avklaring av areal i kjeller. Styringsgruppen lager innstilling til kommunestyrets juni-møte på de innsparinger og tillegg vi mener bør inn i prosjektet. Byggestart blir i september. Nybygg Brann- og ambulansestasjon sendes ut på anbud i dag, mandag. Byggestart blir oktober 2014 og ferdig bygg/overlevering desember 2015.

Omsorgsboliger for oppfølgingstjenesten jobbes det etter en plan med byggestart i oktober 2014 med ferdigstillelse november 2015.

Rissa og Leksvik var i møte torsdag kveld med pendlerforeninga til hurtigbåten Trondheim – Vanvikan. AtB har foreslått å kutte 39 avganger ukentlig på hurtigbåtsambandet Trondheim-Vanvikan.

Dette utgjør 25 % av tilbudet, og sambandet settes nå over 23 år tilbake i tid. AtB legger til grunn for sitt kuttforslag at det er 10 % nedgang i antall reisende i 2014. Det er uholdbart av AtB å bruke disse tallene som utgangspunkt, all den tid de har hatt 347 innstilte avganger i perioden januar – april i år. Samtidig innrømmer de også i media at de ikke har korrekte passasjertall. Det er ikke store beløp det er snakk om. Av de 50 millionene AtB skal spare inn totalt, er det 580.000,- som skal tas fra dette sambandet – og som fører til at så mange avganger kuttes. Hurtigbåten Vanvikan – Trondheim deles likt mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Det vil si en innsparing kun på 290.000,- per fylke. For Nord-Trøndelag fylkeskommune er det ikke noe ønske om å redusere på tilbudet. Vi jobber nå for en løsning med Nord-Trøndelag fylkeskommune, der Rissa og Leksvik lager et spleiselag for å skaffe tilveie 290.000,- (Sør-Trøndelags andel) og at Nord-Trøndelag bidra med sine 290.000,-. Fordelingen blir at Rissa Utvikling stiller med inntil 190.000,- (Inntil vi vet hva næringslivet kan bidra med). Dette haster. Nord-Trøndelag har sitt møte tirsdag. Vi ønsker å kjøpe oss tid – ett år – slik at AtB kan bruke det året på å få på plass korrekte tall for sambandet. Disse rutene vil være tapt for all framtid dersom vi ikke gjør dette nå.

Etter møtet mellom Rissa kommune, Fosen Pendlerforening Sør-Trøndelag fylkeskommune forrige uke, sendte vi et brev til fylkeskommunen og Statens Vegvesen med 2 hovedpunkter: Vi mener det er uakseptabelt at ikke fylkeskommunen følger samme bestemmelser for el-bil som man gjør i de 18 andre fylkeskommunene og på riksplan, og vi krever at fylkeskommunen garanterer for el-bilistene inntil de har eventuell ny avtale på plass med departementet. Og… Vi ønsker så fort som mulig å endre et størst mulig antall parkeringsplasser fra korttid til langtidsparkering på Flakk.

Fredag var det møte i hovedutvalget for landbruk, teknisk og miljø. Hovedutvalget vedtok å legge forslag til reguleringsplan for Hysnes/Hasselvika sentrum ut til offentlig ettersyn – samtidig som den sendes ut på høring; de ba også rådmannen arbeide videre med områderegulering for Rissa sentrum der området øst for Rissa Kraftlag endrer formål fra offentlig til kombinert formål bolig/forretning samt parkering. I tillegg vedtok hovedutvalget å sende Kommunedelplan med konsekvensutredning for fv 717 Stadsbygd kirke – Vemundstad med ny tilleggsdokumentasjon på høring. Det vil si at kommunestyret vil vedta endelig trase i kommunestyret i slutten av august.

Sammen med Norges Veteranforbund hadde Rissa kommune en liten markering på Rådhusplassen lørdag, med overrekkelse av gave til Stiftelsen Veteranhjelp. Dette var et ledd i feiringen av 200-årsjubileet, og er en del av en stafett som går over hele landet – fra sør til nord.

Lørdag var det også offisiell åpning av Bryggeutstillinga i Salteriet kulturbrygge i Råkvåg.

Denne uken er det generalforsamling i Rissa Invest på mandag, tirsdag er det møte om videre framdrift for Vikingbase og møte for arbeidsgruppen til Hysnes Helsefort, onsdag er det veteranmarkering i Nidarosdomen og skipsdåp for Boa Bison. Torsdag er det Kristi Himmelfart og Botn Rundt.