Ordførerens info uke 27

30 jun

Da nærmer juli seg med stormskritt, og festivalsommeren har startet. Lørdag ble den andre SOLfjordfestivalen arrangert i Sørfjorden. I strålende sol, stort publikum og med mange morsomme innslag.

Forrige uke ble stort sett brukt til arbeid med EU-prosjektene våre, med besøk på Nordsjøkonferansen, NorYards og SINTEF Fiskeri og havbruk AS.

Fredag var det møte i Styringsgruppa for nye Åsly skole. Brev fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne ble gjennomgått, samarbeid om bibliotek med Rissa videregående – og mulighet for tannlege i ledig areal i kjeller ble diskutert. Vi har også fått ny oppdatert tegning av skolens uteområde.

I forrige formannskapsmøte behandlet vi kommuneplanens samfunnsdel – en plan som går fram til 2026. Formannskapet var meget fornøyd med planen, som også er diskutert i 5 folkemøter rundt om i kommunen – men ønsket noen presiseringer, blant annet ønsker vi at det kommer bedre fram hvor viktig det er å få flere innbyggere, at vi skal være den kommunen der det er lettest å utvikle og starte bedrifter, en rask og effektiv JA-kommune – som ligger på forskudd med planene, kortere saksbehandlingstid; vi skal ha de mest næringsfremmende politikere og administrasjon, osv. Vi ønsker også at samfunnsdelen bedre beskriver at vi skal ha kvalitet i det vi leverer av tjenester, med klare mål, høy score på skole og omsorg, realfagsatsing, full barnehagedekning, utdanningsløpet fra barnehage til videregående. Vi skal også fortsette å jobbe for større åpenhet, og at hele visjonen – også om at vi skal være engasjert, frodig og gjestfri blir innarbeidet i planen.

Vi hadde også i samme møte en sekvens om omdømmeprosjektet. Rissa-filmen vil bli oppdatert, slik at vi får med det som fikk for liten plass i første omgang (Som for eksempel Rein) får mer sentral plass i ny versjon. Facebook-siden får stadig økende aktivitet og respons. Nå er det 3800 som følger siden. Perler på en snor ligger nå inne på nettsiden til Kystnorge, med 26 linker til spennende opplevelser i kommunen:

http://kystnorge.com/perler-pa-en-snor/